TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
SUNUŞ
PDF Olarak Görüntüle
Resifler
Hülya Alçiçek
PDF Olarak Görüntüle

Resif terimi eski Norveç dilinde kaburga (reef) anlamına gelen "rib" sözcüğünden türetilmiştir. Terim ilk olarak Güney denizlerine açılan denizciler tarafından deniz seviyesine kadar uzanan ve gemiler için tehlike oluşturan dar kaya sırtları gibi doğal engeli tanımlamak için kullanılmıştır. Resifler dalga kuşağında veya türbülanslı sularda büyüyebilme potansiyeline sahip, çevresindeki ortamı denetleyebilen, sert ve dalgaya dayanıklı karbonat yığışımlarıdır. Resif konusunda ilk çalışmalar bir doğa bilimcisi olan Chamlso`ya aittir. Chamiso, Hint Okyanusu ve Güney denizlerine açılarak (1814-1819) buradaki mercan resiflerini gözlemlemiştir. Darwin1842 yılında "Mercan Resifleri" adlı yapıtı ile resiflerin oluşumu, sınıflaması, evrimi ve kökeni üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapmıştır. Eski ve güncel resiflerle ilgili ilk jeolojik çalışmalar ise Cummings (1932), Dunham (1970), Heckel (1974) ve Wilson (1975) tarafından yapılmıştır

 • Mercan Resifleri

 • Karbonat Yığışımları

 • Biyostrom

 • Biyoherm

 • Boggs, S., Jr,, 1995. Principles of Sedimentology and Stratigraphy. Second Edition, Prentice Flail, London, 774 s.

 • Reading, FI.G, (Ed.), 1996. Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy. Blackwell Scientific Publications, UK, 688 s.

 • Selley, R.C., 1980. Ancient Sedimentary Environments and their sub-surface diagnosis, Chapman and Flail, London, 287 s.

 • Tucker, M.E, and Wright, V.P., 1990. Carbonate Sedimentology. Blackwell Scientific Publications, Oxford, 496 s.

 • Tuzcu, S. ve Karabıyıkoğlu, M., 1991. Resifler: Genel karakterleri, fasiyesleri, evrimi ve ekonomik önemi. Jeoloji Mühendisliği, 38, 5-38.

 • http//:www.nasa.gov

 • http//:www.coralreef.org

 • Bor ve Bor Tuzları
  Elif Günen
  PDF Olarak Görüntüle

  Borat minerallerinin dünyadaki tarihçesi 13. yüzyılda, Marco Polo zamanında cevherin Tibet`ten Avrupa`ya getirilmesiyle başlar. O devrilerde borun tıp alanında ve değerli metallerde kaynak olarak kullanılması, yeni yatakların bulunmasını zorunlu kılmıştır. 18. yüzyıl başlarında ilk İşletme İtalya`da gerçekleşmiştir. 1864 yılında Kaliforniya`da, 1872 ve 1890 yıllarında Neva`da dünyanın en büyük yatakları bulunmuştur. 

 • Borat minerallerin

 • Kolemanitl

 • Evaporlt Minerallerin

 • Borat Yatakları

 • Türkiye Bor Mineralleri Envanteri. 1976. MTA Yayınları, No. 162,57 s.

 • Özelleştirmenin Odağındaki Bor. JMO Yayınları: 59.

 • Helvacı, C., 1983. Türkiye Borat Yataklarının Mineralojisi. Jeoloji Mühendisliği, 37-48.

 • Helvacı, C. Ve Alaca, O., 1984. Bigadiç Borat Yataklarının Jeolojisi ve Mineralojisi. T. J. K. 38, Bilimsel ve Teknik Kurultay Bildiri Özetleri, 110-111.

 • Helvacı, C., Stamatakls, M., G,, Zagouroglou, C .,ve Kanaris, J., 1993. Borate Minerals and related autogenic silicates In northeastern M editerranean Late Miocene continental basins. Explor. Mining Geology 2, 171-178.

 • İleri, S,, 1976. Bor Bileşikleri. Yeryuvarı ve insan, C 1, S 4, ss 48-66.

 • Bilim ve Teknik Dergisi. Tübitak, Mayıs-2002

 • Helvacı, C., 1989. Türkiye Bor Madenciliğinin işletme, Stoklama ve Pazarlama Sorunlarına Mineralojik Bir Yaklaşım. Jeoloji Mühendisliği, No 34-35, ss 5-17.

 • Türkiye Borat Yatakları, JMO Yayınları: 71

 • Kistler, R. B. And Helvacı, C., 1994. Boron and Borates, Industrial Minerals and Rocks. Society for Mining, Metallurgy and Exploration, 6. baskı.

 • Trobitler Eski Denizlerin Kalkanları
  İzzet Hoşgör
  PDF Olarak Görüntüle

  Arthropoda`lar yani eklembacaklılar (Arthron:eklem, Podos: ayak, Arthropoda: eklembacaklı), denizde, karada, tatlı ve acı sularda yaşayan hayvanlar aleminin en geniş grubudur. Bu geniş grup uzun, halkalı vücutlarıyla, her halkadan çıkan bir çift ayak sistemleri ve karışık vücut morfolojileriyle dikkat çekicidirler. Çok sert bir kabuk ve dış iskeletle kaplı olan Arthropodalar, Geç Prekambrlyen (590 my)`den günümüze kadar ulaşan çeşitli fosilleri İle, omurgasızlar paleontolojisi İçinde önemli bir yer oluştururlar.

 • Arthropoda

 • Trilobitler

 • Agnostus

 • Paradoxus

 • Sayar, C,, 1991. Paleontoloji, Omurgasız Fosiller. İstanbul Teknik Üniversitesi Yayını, Sayı 1435, İstanbul.

 • Ludvigsen, R,, 1909. The Trilobite Papers-1, Denman Institute Research on Trllobltes, 140s.

 • Black, R., 1970. The Elements of Paleontology. Cambridge Univ, 260s.

 • Zhang, X and Pratt, B,, 1994. The Trilobite Papers-6. Denman Institute Research on Trllobltes, 148s.

 • Conway- Morrls.1998. The Curible of Creaton: The Burgess Shale and Rise of Animals. Oxford&N.Y. Oxford Univ. Press.

 • Erentöz, C., 1966. Türkiye Stratigrafisinde Yeni Bilgiler. MTA.Derglsl (Ayrı baskı). No.66,1-19, Ankara. Şekil 1,3,4 ve 6, www.paleos.com/invertebrates/ Arthropods/Trilobita.htm. adresinden alınmıştır.

 • İzotop Jeolojisi
  Koray Sözeri
  PDF Olarak Görüntüle

  1896 yılında Henry Becçuerel`in uranyum tuzlarının radyoaktivitesini keşfetmesiyle fizikte çok büyük gelişmeler olmaya başladı. Bu konular Marie Pierre Curie, Montreal`de Frederlck Soddy ve Ernest Rutherford`un öncülüğünde önemli İlerlemeler kaydetti,1902 yılında yeni keşfedilen bazı elementlerle ilgili bir süreç olan radyoaktivite tanımlandı. Bununla birlikte a(alfa) ve (3 (beta) partiküllerinin emisyonu (yayılımı) ile y(gama) radyasyonu süreçleri ortaya konuldu. Buna görey (gama) yayılımının oranı radyoaktif atomların sayısıyla ilişkili olup zamanla bu değer giderek azalma göstermektedir. Bu gelişmeler atom fiziğinin temelini teşkil etmiştir (Romer, 1971).

 • Atom Fiziği

 • İzotop Jeolojisi

 • Radyoaktivite İzotop

 • Radyojenik İzotop

 • Krauskopf, K.B., 1982. Introduction to Geochemistyr, Second Edition, McGRAW-HILL INTERNATIONAL EDITIONS. Earth and Planetary Series s. 488-499

 • Faure, G.1998. Geochemistry. Simon & Schuster/A Company. Upper Saddle River. New Jersey 07458 s.276

 • Denizlerin Gerçek Rengi
  Aysel İ. Karafistan
  PDF Olarak Görüntüle

  Yeryüzünde çok miktarda bulunan fakat dağılımı dengesiz olan su, çevremizi saran ve yaşam için vazgeçilmez maddelerden biri olduğu gibi aynı zamanda da en ilginç olanadır. Yüz ölçümü 500 milyon km2 olan yerküremizin %70.8`i su, % 29.2`si de kıtalardan oluşmaktadır.

 • Mavi Gezegen

 • Hidrojen Bağları

 • Alümlnyum-Silikat Mineralleri

 • Fltoplanktonlar

 • ESA-satellite Appllcatlons-Observlng the Earth-Envisat`s MERIS captures phytoplankton bloom, 14 Kasım 2002. Esa haberleri, internet.

 • Karafistan, A., 2001. `Çanakkale Boğazı`ndaki kirlilik kaynakları ve ekoslsteme uygulanabilecek modeller` Türkiye`nin Kıyı ve Deniz Alanları III. Ulusal Konferansı. Türkiye Kıyıları 01 Konferansı Bildiriler Kitabı: İstanbul, E.Özhan & Y. Yüksel (Edit

 • Özsoy, E. and Mikaelyan, A. S. 1997. Dordrecht, Kluwer Academic Press, `Sensitivity to change Black Sea Baltic Sea and North Sea`. Nato Science Series, 2, 27, 469 pp.

 • Karafistan A., Martin J. M., Minas, H., Brasseur, P., Nlhoul, J. and Denis, C,, 1998. Space and seasonal distributions of nitrates In the Mediterranean Sea. Deep-Sea Research I, 45,2-3,387-408.

 • Stanichny, S., AVHRR (NOAA) uydu görüntüsünü özel olarak göndermiştir

 • Çevresel Bir Madencilik Sorunu Asit Maden Drenajı Ve Bir Örnek: Matsuo Nötürleştirme Tesisi
  Mehmet Karadeniz Semih Gürsu
  PDF Olarak Görüntüle

  Doğal ortamda gerçekleştirilecek her faaliyetin, bu ortam üzerinde belli bir etki yaratacağı açıktır. Bu etkinin doğal yaşamın bir parçası olduğunu unutulmamalıdır. Ayrıca doğanın kendini rehabilite edebileceği tahribat sınırına dek, insanların yaptığı her eylem doğal hayatı felakete sürükleyen bir kaynak olarak değerlendirilmemelidir. Madencilik de Doğada Olumsuz Etki Yaratır.

 • Sürdürülebilir Kalkınma

 • Asit Maden Drenajı

 • Tasman

 • Gürültü Kirliliği

 • Hosseln, M., Hassanl, F. P,, Leduc, R., 1993, A Brief Survey of Current Surface Waste Disposal Practices In the Metal Mining Industry. Int. Journal of Surface Mining and Reclamation 7,23-28.

 • Kuyucak, N., 2000. Microorganisms, Biotechnology and Acid Rock Drainage-Emphasis on Passive-Biological Control and Treatment Methods. Mlnerals&Metallurgycal Processing 17(2), 85-95.

 • Karadeniz, M ,, 2000. Asit Maden Drenajı. Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, Ankara, 721-725.

 • Williams, R.E., 1975. Waste Production and Disposal in Mlning-Milling-Metallurglcal Industries. Miller Freman Publication Inc., San Francisco.

 • Gray, N.F., 1997. Environmental Impact and Remediation of Acid Mine Drainage: A Management Problem. Environmental Geology 30 (1/2), 62-71.

 • Yörükoğlu, A. ve Karadeniz, M,, 2003. Asit Maden Drenajı Kestlrlm Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 18. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (IMCET 2003), Antalya, 10-13 Ağustos 2003, G. Özbayoğlu (ed), TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Antalya,

 • Karadeniz, M., 1996. Cevher Zenginleştirme Tesis Artıkları, Çevreye Etkileri, Önlemler. İstanbul Ofset Basım Yayın San. Tie. A. Ş., 332 s.

 • Sualtı Tünelleri
  Koray Ulamiş
  PDF Olarak Görüntüle

  Sualtı tünelleri su yollarının altından trafiğin devamını sağlayan gerek yeryüzü, gerekse yeraltından yol ağına bağlanabilen yeni bir tünel tekniğidir.

 • Sualtı Tüneli

 • Dalgıç Tüneller

 • İmmersed Tunnel

 • Deniz Kanalları

 • Government of British Columbia, Ministry of transportation, 2002.

 • Norwegian Submerged Floating Tunnel Company AS, 2003.

 • Tribune, H. S.,1999. `A new development: The submerged floating tunnel

 • Asfalt ve Asfalt Karışımları
  Yüksel Taşdemir
  PDF Olarak Görüntüle

  Sıcak asfalt karışımı uygun oranlarda ince-iri agrega, asfalt ve mineral filler sabit karıştırma tesislerinde, sıcaklık, nem ve bileşimi sürekli kontrol edildiği sabit karıştırma tesislerinde karıştırılarak elde edilen yüksek kalitede stabilite ve dayanıklılık sunan karışımdır. 

 • Asfalt

 • Asfalt Karışımı

 • Agrega

 • Penetrasyon

 • Ağar, E., 1998. Esnek yol üstyapılarının projelendirilmesi ders notları. İTÜ İnşaat Fakültesi.

 • llıcalı, M,, Tayfur, S., Özen, H.,. 1999. Soğuk karışımlarda agrega gradasyonunun optimum bitüm muhtevasına etkisi. II. Ulusal Asfalt Sempozyumu, 85.

 • Mamlouk, M. S., Zanlewski, J. P., Materials for civil and construction englneers, 217-246.

 • Umar, F., Ağar, E., 1991. Yol Üstyapısı, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, 122-129.

 • X Işınlarının Farklı Alanlarda Kullanımı
  Nurcan Üstündağ Nuran Akyurt
  PDF Olarak Görüntüle

  Wilhelm Conrad Roentgen, 1895`de laboratuvarında, camdan yapılmış ve basıncı düşürülmüş elektronik bir tüpte "katot ışınlarının soğrulması" üzerinde deneyler yaparken, tüpün iki elektrotu (katot ve anot) arasına yüksek voltaj uygulamış ve bu sırada tüpten birkaç metre uzakta bulunan "Baryum Platino Siyanür" kaplı bir levhanın parıldamakta olduğunu gözlemiş.

 • Katot Işınlarının Soğrulması

 • Baryum Platino Siyanür

 • Katot Işınların

 • Radyoaktif İzotoplar

 • Kumaş, A,, 1996. Radyoloji. Tamer Matbaacılık, Ankara, 83-84.

 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu,1999, ÇNAEM Bilgiler Haberler, Ağustos, İstanbul.

 • Seçilmiş, l,, 2000. Radyasyon Hakkında Bilmek İstediklerimiz. Türkiye Sağlık işçileri Sendikası, Ankara,

 • Yülek G. G.,`Nükleer Enerji ve Çevre`, SEK Yayınları.

 • `Radyoaktivite İle Yüzyıl 1986-1996`, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Basımevi, Etlik Ankara, 1998.

 • www.taek.gov.tr/yayinlar/yaymlar/ ends_rdgrafl/nrpb.html - 40k

 • İyonizan Radyasyonun İnsan Vücudundaki Etkilere Bakış
  Ayşe Gül Ayfer Köse Murat Balikçi Nuran Akyurt
  PDF Olarak Görüntüle

  X-ışını, elektromanyetik dalga grubundan bir ışın olup elektromanyetik dalga spektrumunda gamma ile ultravlyole ışınları arasında yer alır, Bu ışınların insan vücuduna zararlı olduğu herkes tarafından bilinir. Ancak bu etkilerin ne olduğu ve nasıl ortaya çıktığı bilinmez. 

 • İyonizan radyasyon

 • Foto Elektrik Etki

 • Compton Etki

 • Çift Etki

 • Bushong, S.C., `Radiologic science for technologists :Physlcs, Biology and Protection`. Fourth edition.

 • Oyar, O., 1998. Radyolojide Temel Fizik Kavramlar. Tayt Ofset. İzmir.

 • Kıraç, F.S. 2001. Radyasyon Biyolojisi. Gültürk Ofset.Denizli.

 • http://imagers.gsfc.nasa.gov

 • Tabiata Tarihi Müzelerinin Evrensel Yapısı MTA Tabiat Tarihi
  Gerçek Saraç
  PDF Olarak Görüntüle

  Tabiat (doğa); canlı ve cansız varolan her şeyin tümüdür diye özetlenebilir. Tanımın kapsamında yaklaşık 14 milyar yıl önce büyük bir patlamayla (blg bang) oluşan ve genişlemesine günümüzde de devam eden evrenimiz (cosmos), onun küçük bir üyesini oluşturan Samanyolu Galaksimiz ve bu galaksinin de çok küçük bir bölümünü kaplayan yaklaşık 4,5 milyar yıl yaşındaki Güneşimiz ve Güneş sistemimiz ve üzerinde yaşadığımız ihtiyar Dünyamız da yer alır.

 • Tabiat Tarihi Müzeleri

 • Bİg Bang

 • Cosmos

 • Doğa Tarihi Müzeleri

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle