TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
SUNUŞ
PDF Olarak Görüntüle
Buzulaltı Volkanizmasına Bir Örnek; Eyjafjallajökull Volkanı İzlanda
Ahmet Türkecan
PDF Olarak Görüntüle

2010 yılının Mart ayında dünyamız üzerinde örneklerini çok sık yaşamadığımız bir volkanik faaliyet meydana geldi. İzlanda`da bir buzulaltı volkanı olan EyjafjaIlajökull volkanının faaliyete geçmesi, özellikle Avrupa hava trafiğini altüst ederek dikkatleri bu volkanik faaliyetin üzerine topladı. İzlanda, buzulaltı volkanik faaliyetlerin en çok görüldüğü alandır. 

 • EyjafjaIlajökull

 • Buzulaltı

 • Volkanik

 • Bazaltik lav

 • http://iceland.vefur.is/iceland_nature/ geology_of_iceland/

 • http://en.wikipedia.org/wiki/2010_erp tions_Eyja#Backgraund

 • http://en.wikipedia.org/wiki/jet-Stream

 • Eruptions of E yjafjallajo ku ll Volcano, Iceland. Eos, Vol. 91, No. 21, 25 May 2010. p. 190-191

 • Thordarson, T. and Larsen, G. (2007). Volcanism in Iceland in historical time: Volcano types, eruption styles and eruptive history. Journal of Geodynamics 43 (1): 118-152.)

 • Sigmundsson F. and Saemundsson, K. (2008). Iceland: a window on NorthAtlantic divergent plate tectonics and geologic processes. Episodes, Vol. 31, No. 1

 • Sturkell, E., Einarsson, P., Sigmundsson,F., Hooper A., O`feigsson, B.G., Geirsson, H., and O`lafsson, H. (2010). Katla and Eyjafjallajokull Volcanoes. Developments In Quaternary Sciences, V. 13, p. 5-21

 • Heyelan Nedir? Türkiyedeki Heyelanlar
  İbrahim Akbulut
  PDF Olarak Görüntüle

  Ülkemizin, coğrafi konumu, jeolojik ve topoğrafik yapısı ve sahip olduğu iklim özellikleri nedeniyle heyelan türü doğal afetlerle sık sık karşılaşılmaktadır. Ülkemizde meydana gelen heyelanlar genelde yersel olup, yavaş gelişme gösterdiğinden can kaybından daha çok ekonomik kayıplara yol açmaktadır. 

 • Heyelan

 • Doğal afet

 • Jeomorfolojik

 • Şev duraylılık analizleri

 • Gökçe, O., Demir, A., Özden, Ş., 2006. Türkiye`de heyelanlı yerleşim birimlerinin dağılımı ve CBS ortamında sorgulanması (Afet envanteri 1950- 2005), JMO 1. Heyelan sempozyumu, Trabzon, 24-40.

 • Cornforth, D.H., 2005. Landslides in Practice: Investigation, Analysis and Remedial/Preventative Options in Soils, John wiley ve sons, Inc. 589.

 • Varnes, D.J., 1978. Slope movement types and processes. In Special Report 176: Landslides: Analysis and Control, R.L. Schuster and R.J. Krizek (eds), TRB, National Research Council, Washington D.C., 11-33.

 • Koksal, M.D., Demir, A., Yanık, B.H., Keskin, A., Taymez, i., 2006. Son yüzyılda Türkiye`de meydana gelen büyük kütle hareketlerine genel bir bakış, JM O 1. Heyelan sem pozyum u, Trabzon, 58-67.

 • Çağlan, D., Sezer, S., Ersoy, H.T., 2007. Etibor AŞ. Kestelek (Mustafakemalpaşa) Açık Ocağı Şev Stabilitesi Etüdü. MTA Derleme Raporu No: 11194, (yayımlanmamış).

 • Arıkan, F., Akbulut, L, Çağlan, D., Aksoy, T., 2006. Kışlaköy açık işletmesi doğu şevinde meydana gelen heyelana yönelik ön inceleme raporu, MTA raporu,.

 • Highland, L.M., Bobrowsky, P., 2008. The Landslide H andbook- A G uide to U n d erstand in g Landslides: Reston, Virginia, U.S. Geological Survey, Circular 1325,129 p.

 • Uzaktan Algılama Yöntemlerinin Kıyı Alanı Karst Hidrojeoloji Araştırmalarındaki Önemi
  Bora Gürçay Koray Abdullah Törk
  PDF Olarak Görüntüle

  Dünya nüfusundaki hızlı artış ve ilerleyen sanayileşme beraberinde iklim deki olumsuz gelişmeleri de getirmiştir. Bu yaşanan olumsuz süreçler, özellikle kullanılabilir tatlı su kaynaklarının oran ve kalitesinde hızlı bir tükenişe neden olmaktadır. Türkiye geneline bakıldığında da farklı bir durum görülmemektedir.

 • Uzaktan Algılama Yöntemleri

 • Karst

 • Hidrojeoloji

 • Karstik kaynak

 • Ekmekçi, M., 2003. Review of Turkish karst w ith em phasis on te cto n ic and paleogeographic controls, Acta Carsologica 32/217, 205-218, Ljubljana

 • Gürçay, O.B., Törk, K., Kurttaş, T., Akçakaya, U.T., Akgöz, M., Savaş, F„ 2010. ASTER TIR Verisi ile Gökova Körfezi Kaynak Boşalım Noktalarının Belirlenmesi, 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiriler, 5-9 Nisan, Ankara, 324-325.

 • Manyezit Yataklarının Oluşumu, Sınıflandırılması, Kullanım Alanları ve Kalite Sınıflandırılması
  Asuman Yilmaz Mustafa Kuşcu
  PDF Olarak Görüntüle

  İlaç sanayinden ağır sanayiye kadar çeşitli alanlarda kullanılan magnezyum bileşiklerinin hammaddesini manyezit oluşturmaktadır.

 • Manyezit Yatakları

 • Magnezyum Bileşikleri

 • Meteorik Su

 • Ultramafik Kayaçları

 • Abu-Jaber, N.S., Kimberley, M.M., 1992. Origin of Ultramafik-Hosted Magnesite on Margarita Island, Venezüella: Mineral Deposita 27, 234-241.

 • Barnes, L , O`Neil, J.R., 1969. The Relationship Between Fluids in Some Fresh Alpine-type U ltram afics and Possible Modern Serpentinisation, Western United States: Geological Society of America Bulletin, v. 80, p. 1947-1960.

 • Bau, M., Möller, P. (1992) Rare earth element fractionation in metamorphiogenetic hydrotermal calcite, magnesite and siderite. Miner.Petrol., v. 45, pp. 231-246

 • Bodenlos J.A., 1950. Magnesite Deposits of Central Ceara Brazil-Bull U.S. Geol Sury 962. C.121-153.

 • Brydie, J.R., Fallick, A.E., llich, M., Maliotis, G., Russell, M. J., 1993. A Stable Isotopic Study Of Magnesite Deposits In The Akamas Area, N.W. Cyprus: Institution Of Mining And Metallurgy Transactions, V. 102, Sec.B, P. B50-B53.

 • Cengiz, O., Kuşçu, M., 2003. Madenli (GelendostIsparta) Manyezit Cevherleşmesinin Jeoloji ve Jeokimyasal Özellikleri: Geosound Yerbilimleri Dergisi, 43, 45-61.

 • Dabitzias, S., 1980. Petrology and genesis of the Vavdos cryptocrystalline magnesite deposits, Chalkidiki Peninsula, Northern Greece. Econ. Geol. 75, 1138-1151.

 • Evans, A.M., 1993, Ore Geology and Industrial Minerals; Third Edition, Blackhwell Sci. Publ., London, 389 s.

 • Fallick, A.E., llich, M., Russell, M.J., 1991. A stable Isotope Study of the Magnesite Deposits Associated with the Alpine-Type Ultramafic Rocks of Yugoslavia, Economic Geology, 86, 847- 861.

 • llich, M., 1968. Problems Of The Genesis And Genetic Classification Of Magnesite Deposits. Geol. Caro. 19. 149 -160.

 • Kuzart, M., 1984, Industrial Minerals and Rocks; Elsevier, London, 445 s.

 • Kümaş, A.Ş., 2006, İşlenmiş Manyezitlerin Oksit Değerleri, www.kumasref.com, 28.12.2006.

 • Möller, P,, 1989. Minor and trace elements in magnesite monograph Series on Mineral D eposits 28. 173-195. G ebrüder Borntradger, Berlin-Stuttgart.

 • MTA, 1991, Türkiye manyezit envanteri, MTA Yayınları No: 186,258 s.

 • 0 ` Neil, J.R.,Barnes, I., 1971. C13 and O18 com position in some fresh-w ater carbonate associated with ultramafic rocks: Western United States: Geochimita et Cosmachimita Acta, v. 35, p. 687-697.

 • Pohl, W., 1990. Genesis of magnesite depositsmodels and trends. Geol. Rundschau 79: 291-299.

 • Rao, B.K., Sethumadhv, M.S., Prasad, M.H., Mahabaleshwar, T.D., Rao, A.V., 1999. Features and Genesis of Vein-Ytpe Magnesite Deposits in the Doddakanya Area of Karnataka, India: Journal of the Geological Society of India, V.54, issue. 5, 449-465.

 • Toprak, Y, 2006, Yukarıtırtar-Aşağıtırtar Köyleri (İsparta kuzeydoğusu) Arasında Gözlenen Manyezit Yatağının Oluşumu ve Kökeni, Doktora Tezi

 • Yıldız, R., Erdoğan, N., 1995, Manyezit ve Bazik Refrakter Malzeme Teknolojisi, Kütahya.

 • Yılmaz, A., Kuşçu, M.,2007. Süleymaniye (M ih alıççık-Eskişeh ir) Bölgesindeki Manyezitlerin Jeolojisi ve Jeokimyasal Özellikleri, TJK Bülteni, .50, 95-107.

 • Zachmann, D.W., Johannes, W., 1989. Cryptocrystalline mangesite In: magnesite. Geology, Mineralogy, Geochemistry and Formation of Mg-Carbonates (Monograph Series on mineral deposits, 28) (Ed. By. pMöller), 15-28.

 • SAYI TAM DOSYASI

  PDF Olarak Görüntüle