TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
SUNUŞ
PDF Olarak Görüntüle
Zonguldak Kara Elması
Ayşe Çağlayan
PDF Olarak Görüntüle

Ülkemizdeki taşkömürü ihtiyacı 18. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. O dönemlerde, ülke topraklarında taşkömürünün varlığı bilinmediği için bu ihtiyaç ithalatla karşılanmaya çalışılmıştır. Ancak ithalatın getirdiği parasal yük karşılanamaz hale gelince taşkömürü ihtiyacının yurt içinde giderilmesi gereği duyulur ve bu amaçla arama çalışmalarına başlanır. Yapılan çalışmalar 19. yüzyılın ilk yarısında sonuç verir ve Zonguldak`ta taşkömürü rezervleri keşfedilir. Böylece Türkiye`de madencilik 8 Ekim 1829`da Zonguldak taşkömürü havzası, Köseağzı mevkii, Neyren deresi kenarında Bahriye Eri Uzun Mehmet`in karaelmasa vurduğu ilk kazmayla başlar. 

 • Taşkömürü

 • Turbalaşma

 • Dinamo-kimyasal

 • Formasyonları

 • Kural, O., 1988. Kömür Kimyası ve Teknolojisi, 657 s.

 • MTA., 1992. Zonguldak Değirmen Ağzı ile Göbü arasındaki alanın j eolojisi ve kömür varlığı.

 • Tübitak-Bilim ve Teknik dergisi, 2006/7, s. 93.

 • Türkiye 1. Kömür Kongresi, 1978. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Yayını,744 s

 • Türkiye 4. Kömür Kongresi, 1984. TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yayını, 418 s

 • Türkiye 13. Madencilik Kongresi, 1993. TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 407412 s

 • Türkiye 13. Kömür Kongresi, 2002. TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi, 503 s. Bildiriler Kitabı

 • Türkiye Taş Kömürü Kurumu İnceleme Kurulu Raporu, 1995, 141 s.

 • Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Özet Tanıtım Bilgileri., Mart 2006,46s

 • Kırmızı Tortular
  Elif Mutlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Kırmızı renkli kırıntılı tortul kayalar genel olarak karasal ve geçiş ortamlarında, nadiren ise denizel ortamlarda depolanırlar. Silisiklastik malzeme bakımından zengin olup, daha çok kurak ve yarı kurak iklimleri temsil ederler. Bununla beraber nadiren yağışlı iklimlerde depolanan kırmızı tortullarda vardır. Bu tip tortullar kömür oluşumuna işaret etmektedir. Jeolojik kayıtlara göre, kırmızı kırıntılıların büyük bir çoğunluğu genellikle benzer özelliklere sahiptir. Bu özellikleri nedeniyle, bunların benzer süreçlerle oluştuğu görüşü ortaya atılmıştır.

 • Kırıntılı tortul kayalar

 • Silisiklastik

 • Fluviyal

 • Silikat mineraller

 • Walker, T. R., 1976. Diagenetic origin of continental red beds; in R. Falke, (Editor), The Continental Permian in Central West and South Europe; NATO ASI Series C, Mathematical and Physical Sciences, c. 22, p. 240-282.

 • Chuckhrow, F. V., 1973. On mineralogical and geochemical criteria in the genesis of red beds, Chemical Geology, v. 12, p. 67-75.

 • Krynine, P. D., 1949. Origin of red beds; New York Acad. Sci. Trans. Series 2, v. 11, p. 60-68.

 • Van Houten, E B., 1973. Origin of red beds a review: 1961-72; Ann. Rev. Earth and Planetary Sciences, c. 1, p. 39-61.

 • Walker, T. R., 1967. Formation of red beds in modern and ancient deserts; Geol. Society of America Bull, v. 78, p. 353-368.

 • Walker, T. R., 1974. Formation of red beds in moist tropical climates: A hypothesis, Geol. Soc. of America Bull, c. 85, p. 633-638.

 • Carrols, D., 1958. Role of clay minerals in the transportation of iron; Geochem. Et Cosmochim Acta, v. 14, p.1-27.

 • Walker, T. R., 1979. Red color in dune sand; U. S. Geological Survey Professional Paper 1052, p. 61-81.

 • Orhan, H., 1992. Tortul İstiflerdeki Kırmızı Tabakaların Kökeni, Jeoloji Mühendisliği, s. 104-108.

 • Günen, E., 2002. Kırmızı Kırıntılıların Sedimantolojisi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Seminer, 24 p.

 • Doğal Köprüler Utah (ABD)
  Levent Selçuk
  PDF Olarak Görüntüle

  Amerika Birleşik Devletleri`nin Utah eyaleti, dünyada görülmeğe değer önemli jeolojik jeomorfolojik oluşumları bulundurur. Bu oluşumlar çoğunlukla eyaletin güney ve doğu bölgesinde yer alır. Bölgedeki kayalarda egemen renk kırmızı ve kırmızının tonlarıdır. Bölgede yüzlerce mil uzunluk içerisinde  , kavisli kanyonlar, sarp dağlar ve sivri tepeler yaygınca görülür. Kanyonların temel özelliği uzun ve dar olması ve aynı zamanda erozyon sonucu oluşmuş kemer (ardı) ve doğal köprü yapılarını içermesidir. Bu doğal yapılar çoğunlukla Green, San Juan, Colorado nehirleri ve bunların kolları etrafında yoğunlaşmış olup bugün bölgedeki Archesve Conyonland Doğal Park alanları içerisinde koruma altındadırlar.

 • Jeolojik-Jeomorfolojik Oluşumları

 • Kanyonlar

 • Conyonland Doğal Park

 • Arches Doğal Park

 • Stevens, D. J., and McCarrick, J. E., 1988, The arches of Arches National Park Acomprehensive study: Moab, Utah, Mainstay Publishing, 169 p.

 • Barnes, F. A., 1978, Canyon country geology: Salt Lake City, Utah, Wasatch Publishers, 160 p.

 • http://www.naturalarches.org/archinfo/faq.htm#whatis

 • Cruikshank, K.M., and Aydin, A. 1995. Unweaving the joints in Entrada Sandstone, Arches National Park, Utah, U.S.A. Journal of Structural Geology. 17(3):409-421. (5) http://www.amwest-travel.com/awt_rainbow.html (6) http://www.nps.gov/rabr/naturescie

 • http://www.amwest-travel.com/awt_rainbow.html

 • http://www.nps.gov/rabr/naturescience/ geologicformations.htm

 • Vreeland, Robert H., Nature`s Bridges and Arches, Volume 1 General Information, self-published, 1976, 2nd Edition, 1994.

 • http://www.uwsp.edu/geo/projects/geoweb/ participants/dutch/VTrips/ArchesNP.HTM

 • Deprem Geliyorum Diyebilir mi?
  İlker İleri
  PDF Olarak Görüntüle

  Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle biriken enerjinin aniden serbestlenmesiyle ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsması olayına "Deprem" denir.

  Depremler insanlık tarihi boyunca toplumları en çok etkileyen ve korkutan doğal afetlerden birisidir. Bilindiği gibi yurdumuz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Deprem Bölgeleri Haritası`na göre, yurdumuzun %92`sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95`inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98`i ve barajlarımızın %93`ünün deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir.

 • Deprem

 • Kabuk deformasyonu yöntemi

 • Radon gazı ölçüm yöntemi

 • Sismik boşluk

 • Atabey, E., 2000. Deprem. MTA Yayınları Eğitim Serisi, No:34

 • Özmen,B.,1995. Depremlerin önceden tahmin edilmesinde kullanılan yöntemler. Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Semineri.

 • İnan, S., Seyis, C., Ergintav, S., Baş, M., Saatçılar, R., Cuff, K., Görür, N., Canan, S., Belgen, A., Karakaş, D., Akar, S., Kurt, L., Kafarov, R., Çakmak, R., Çetin, S., Yakan, H., 2002. Marmara Bölgesinde Sismik Aktivite Habercisi Olabilecek

 • Demirtaş, R., Erkmen, C., 2000. Deprem ve jeoloji. Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları No:52.

 • Ergünay, O., 1976. Depremlerin önceden bilinmesi. Deprem Araştırma Enstitüsü Bülteni, s.12,36-55.

 • Çakıcı, H., 2003. Depremleri haber veren parametreler. Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Bülteni, s.10,8-9.

 • Koral, H., 1992. Büyük depremlerle ilişkili öncül kabuk hareketleri. Jeoloji Mühendisliği, s.41,109-117.

 • Rikitake, T., 1972. Earthquake prediction studies in Japan. Surveys in Geophysics, v. 1, n. 1,4-26.

 • Wakita, H., 1996. Geochemical challenge to earthquake prediction. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, vol.93, pp.3781-3786.

 • Kirschvink, J. L., 2000. Earthquake prediction by animals: Evolution and sensory perception. Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 90, no.2,312-323.

 • Yaltırak, C , Yalçın, T., Yüce, G , Bozkurtoğlu, E., 2005. Water-level changes in shallow wells before and after the 1999 İzmit and Düzce Earthquakes and comparison with long-term water-level observations (1999-2004), NW Turkey. Turkish Journal of Ea

 • http://www.deprem.gov.tr/deprem.htm , Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi, Depremle ilgili teknik bilgiler

 • http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod= 44 , Demirtaş, R., 2004, Depremler önceden kestirilebilir mi?

 • www. sismikhaber.org/makaleler/documents/jeoelektri k-www.sismikhaber.org.pdf , Schewe, P., E, 1993, Jeo-Elektrik Sinyaller: Depremlerden önce mi ortaya çıkıyorlar? Türkçesi: Mustafa Güçlü

 • www.sismikhaber.org/ makaleler/documents/maxwellwww.sismikhaber.org.pdf , Physics in Action, 2004, Maxwell Denklemi ve Depremler, Türkçesi: Mustafa Güçlü

 • www.sismikhaber.org/makaleler/documents/kayaclarw w w .sism ikhaber.org.pdf , Brown, T., T., Kayaçlardaki elektriksel doğal ğerilim. Türkçesi: Hüseyin Savcı

 • www.sismikhaber.org/makaleler/documents/KARINCALAR-ve-DEPREM.pdf , Cabbar, Ö., Doruker, B., 2004, Karıncalar depremi haber verebilir mi?

 • http://interactive2.usgs.gov/learningweb/images/wall paperl 024_earthquake.jpg

 • http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/Depremler/one mliler/19990817Marmara7.4/ foreaftertr.jpg

 • http://www.istanbul.edu.tr/eng/jeoloji/akademik/gj/ ders-uygulama/depremler.ppt

 • http://www.jpl.nasa.gov/releases /2003/images/bh-2- browse.jpg

 • http://www.bfs.de/bfs/druck/infoblatt/Radonpfade_ gross.jpg

 • http://www.mam.gov.tr/ enstitüler/ydbe/ydbeprojeler/yeni_metod/5027009.html

 • Kehribar: Geçmişe Açılan Pencere
  Onur Aydin
  PDF Olarak Görüntüle

  Kehribar, sanıldığının aksine bir taş, bir kaya parçası değil, sıkışıp basınç altında kalarak fosilleşen, kozalaklı ağaçların reçinesidir. Katılaşmadan önce yapışkan reçine halinde bulunduğu için içerisine karışmış pek çok madde de içerebilir, içerisinde bulunabilecek sayısız materyalin arasında çam kozalakları, odun parçaları, yapraklar, sinekler, böcekler, örümcekler, kurbağalar, akrepler ve hava kabarcıkları sayılabilir

 • Kehribar

 • Florayı

 • Faunayı

 • Oltu Taşı

 • Kehribar, Dünyanın Hâzineleri Mineral ve Değerli Taş Koleksiyonu, 1998, Sabah-De Agostini Yayınları, Sayı 31, İstanbul.

 • Korur, E.,1989. Milyonlarca Yılın Hikayesi Kehribarda Saklı. Bilim ve Teknik Dergisi, Sayı: 264, Kasım, 30-33, Ankara.

 • Öztan, Ü., 1977. Kehribarın Öyküsü. Bilim ve Teknik Dergisi, Sayı: 118, Eylül, 23-26, Ankara.

 • http://www.amberworldmuseum.com

 • http://www.crystal-world.com

 • http://www.erzurumtb.org.tr/erzurum/erzurum.htm

 • http://www.terratreasures.com

 • http://cgi.befr.ebay.be/Baltic-Amber-Fossil-rough-amber-from-1-5- to-2-cm_W0QQitemZ6214088676QQcategoryZ415QQcmdZ Viewltem

 • En Kıymetli Mineral: Yeşim
  Yeşim Ercan
  PDF Olarak Görüntüle

  Yeşim, diğer ismiyle Jadeit, Na(Al,Fe)Sİ206 bileşiminde bir silikat mineralidir. Deneysel formülü ise NaAl0,9, Fe+30,1(Sİ2O6) olarak hesaplanmıştır. Bu bileşimin molekül ağırlığı 205 g`dır. İçerisinde element olarak ağırlıkça % 11.21 Na, % 11.84 Al, % 2.72 Fe, % 27.40 Si ve % 46.82 O bulunur. Bileşik olarak ise yeşimin içinde %15.11 Na2O, % 22.38 A1203, % 3.89 Fe203 ve % 58.61 SiO2 yer alır.

 • Yeşim

 • Jadeit

 • Nefrit

 • Kristalografik

 • Cornelius, S. ve Hurlbut,J. R., 1982, Mineraloji, 1. Cilt (Çev: K. İnan ve E. Tanyolu); Doyuran Matbaası, İstanbul, 214 s

 • Araş, A., 2005, Endüstriyel mineraloji; Jeol. Müh. Odası Haber Bült., 2005,1,77-78

 • www.webmineral.com

 • Kırıkoğlu, M. S., 1990, Endüstriyel hammaddeler; İstanbul TeknikÜniv. Kütüphanesi, Sayı 1418,272 s

 • Kuşçu, M., 1991, Endüstriyel kayaçlar ve mineraller; Akdeniz Üniv. Fen Bil. Enst. Yayl., No 2,177 s

 • Sarıiz, K. ve Nuhoğlu, İ., 1992, Endüstriyel hammadde yatakları ve madenciliği; Aadolu Üniv. Yayl., No 836,432 s

 • Ethem, M. Y., 1990, A`dan Z`ye kıymetli ve yarı kıymetli taşlar (süs taşlar); Mers Matbaası, Ankara, 156 s

 • http://www.gaüeries.com/minerals/silicate/jadeite/ jadeite.htm

 • Yapıtaşı Olarak Travertenler
  Mutluhan Akin
  PDF Olarak Görüntüle

  Bir kırık boyunca yeryüzüne çıkan karbonatlı suların bol olarak gözlendiği kaynaklarda veya dere kenarlarında kalsiyum karbonat (CaC03) depolanması sonucu oluşan traverten, bir çeşit kireçtaşıdır. Travertenler, karasal ortamlarda oluşan karbonatlı kayaç grubu içerisinde yer alır. Bünyesindeki demir bileşikleri veya bazı organik maddeler sonucu güzel renkli ve bantlı ya da laminalı bir yapı kazanırlar. Bu nedenle traverten, doğal yapıtaşı olarak önemli bir kullanım alanına sahiptir. Öte yandan Denizli Çimento Fabrikası örneğinde olduğu gibi, çimento hammaddesi olarak da kullanılmaktadır.

 • Travertenler

 • Mikroorganizma

 • Tufa

 • Denizli travertenleri

 • Atabey, E., 2003. Tufa ve Traverten, Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, No: 75,106 sayfa.

 • Ekmekçi, M., Günay, G., Şimşek, Ş., Yeşertener, C, Elkhatip, H. ve Dilsiz, C, 1995. Pamukkale sıcak sularının traverten çökeltme özelliklerinin C02 kaybı çökelme kinematiği ilişkileri açısından irdelenmesi, Yerbilimleri, 17,101-113.

 • Altunel, E., 1996, Pamukkale travertenlerinin morfolojik özellikleri, yaşları ve neotektonik önemleri: MTA Derg., 118, 47-64.

 • Özkul, M., Varol, B., Alçiçek M.C., 2002. Denizli travertenlerinin petrografik özellikleri ve depolanma ortamları, MTA Dergisi, 125,13-29

 • Burger, D., 1990, The travertine complex of Antalya, southwest Turkey. Z.. Geomorphol. Suppl., 77,25-46.

 • Kılıç, R. ve Yavuz, S., 1994, Relationship between geotechnical properties of the Antalya (Turkey) travertine. Bull, of IAEG, 50, pp. 43-50, Paris.

 • Tekin, E. ve Ayyıldız, T, 2001. Sıcakçermik jeotermal alanındaki (Sivas KB, Türkiye) güncel traverten çökellerinin petrografik özellikleri, Türkiye Jeoloji Bülteni, 44,1,1-13.

 • Atabey, E., 2002. Çatlak sırt tipi laminalı traverten-tufa çökellerinin oluşumu, mikroskopik özellikleri ve diyajenezi, Kırşehir, MTA Dergisi, 123,91-97.

 • Atabey, E., 2002. Mut dolayında Pliyosen-Kuvaterner yaşlı travertenlerde gelişen oolit ve pizolit oluşumları, MTA Derg., 125,59-63

 • Glover, C.P. ve Robertson, A.H.F., 2003. Origin of tufa (coolwater carbonate) and related terraces in the Antalya area, SW Turkey. Geologicaljournal, 38,329-358.

 • Kılıç, R., Ulamış, K., Varol, B., Gökten, E., Koçbay, A., 2005. Geotechnical assessment of the travertine (Kırşehir, Turkey), Proceedings of 1st International Symposium on Travertine, (Editörler: Özkul, M., Yağız, S. ve Jones, B.), Denizli, 21-25 Eyl

 • Koşun, E., Sarıgül, A., ve Varol, B., 2005, Sedimentological investigation of Antalya tufas, Proceedings of 1st International Symposium on Travertine, (Editörler: Özkul, M., Yağız, S. ve Jones, B.), Denizli, 21-25 Eylül 2005, s. 50-61.

 • Ayaz, M.E., ve Karacan, E., 2000, Sivas batısındaki traverten oluşumlarının yapı ve yüzey kaplama taşı olarak kullanılabilirliklerinin incelenmesi, Jeoloji Mühendisliği, 23- 24, S.l, 87-99.

 • Yüzer, E. ve Anğı, S., 2005. Natural stone sector in Turkey special attention to Turkish travertines, Proceedings of 1st International Symposium on Travertine, (Editörler: Özkul, M., Yağız, S. ve Jones, B.), Denizli, 21-25 Eylül 2005, s. 3-13.

 • TS699,1987. Tabii Yapı Taşları, Muayene ve Deney Metotları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 82 sf.

 • TS6809,1989. Mohs sertlik cetveline göre sertlik tayini; Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

 • ISRM, 1978. Suggested method for the quantitative description of discontinuities in rock mass, Geo. 10, Standart of Lab. and field test., Int. Jour. Rock Mec. Min. Set. Jeomec., Abs.Tr.V. 15, pp.319-368.

 • ISRM, 1981. Rock characterization, testing and monitoring, International Society of Rock Mechanics Suggested Methods, Pergamon Press, Oxford, 211 pp.

 • TS1910, 1977. Kaplama olarak kullanılan doğal taşlar, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

 • TS2513, 1977. Doğal Yapı Taşlan, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 5 sf.

 • Özkul, M., 2005, Travertine deposits of Denizli extensional basin in Western Turkey: A General Review. Proceedings of 1st International Symposium on Travertine, (Editörler: Özkul, M., Yağız, S. ve Jones, B.), Denizli, 21-25 Eylül 2005, s. 18-24.

 • Topal, T and Sözmen, B., 2003. Deterioration mechanisms of tuffs in Midas monument, Engineering Geology, 68, pp. 201- 223.

 • Winkler, E.M., 1997. Stone in Architecture, Third Edition, University of Notre Dame, USA, 313 p.

 • Sıvı Kapanım
  Elif Mutlu İbrahim Sönmez Sayili
  PDF Olarak Görüntüle

  Minerallerin içine hapsolmuş olan katı (diğer mineraller), sıvı ve gaz fazındaki oluşumlara kapanım denilmektedir. Sıvı kapanım terimi, sıvı fazdan itibaren kapanlanmış günümüz koşullarında sıvı, gaz ve katı fazları içeren bütün kapanımları (eriyik kapanımlar-melt inclusions, sıvı kapanımlar -fluid inclusions, gaz kapanımlar, hidrokarbonlu kapanımlar vs) ifade etmek için kullanılan genel bir terimdir. 

 • Kapanımlar

 • Sıvı kapanımlar

 • Eriyik kapanımlar

 • Hidrokarbonlu kapanımlar

 • Kuru G. S., 2006. Sıvı Kapanımlar. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları No: 96.48 s.

 • homepage.mac.com/yuee/H/researchl .html

 • Roedder, E., 1979. Fluid inclusions as samples of ore fluids. In H.L. Barnes (ed.), Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits. 2nd edition., Wiley Interscience, New York, 684-737.

 • Roedder, E., 1958. Technique for the extraction, and partial, chemical analysis of filled fluid inclusions from minerals: Econ, Geol. 53,235-269.

 • Roedder, E, 1963. Studies of fluid, inclusions Freezing data and their interpretations: Econ. Geol. 58,167-211.

 • Roedder, E., Ingram B., ve Hail, WE., 1963. Studies of fluid inclusions IV. Extraction and quantative analysis of inclusions in the milligram range: Econ Geol. 58, 353-374.

 • Roedder, E., 1972. Composition of Fluid Inclusions: U. S. Geol. Survey Prof. Paper, 44033,164 p.Nash, J..T. and Theodore, T.G., 1971, Ore fluids in the Porphyry Copper Deposit at Copper Canyon, Nevada. Econ, Geol. 6,385-400.

 • Nash, J. T. and Theodere, T. G, 1971. Ore fluids in the Porphyy Copper Deposit at Copper Canyon, Nevada. Econ, Geol. 6,385-400.

 • Roedder, E., 1971. Fluid inclusion evidence on the environment of formation of mineral deposits of Southern Appalachian Valley: Econ Geol. 66,777-79-1.

 • Shepherd, T.J., Rankin, A.H., and Alderton, D.H.M., 1985. A practical guide to fluid inclusion studies, 239 pp., Blackie-Glasgow.

 • Roedder, E., 1984. Fluid Inclusions. Reviews in Mineralogy, Vol.12, 644 pp. Mineralogical Society of America, Washington.

 • Bonev, I. K., 1977. Primary fluid inclusions in galena crystals. I. Morphology and origin. Mineralium Deposita, 12,64-76.

 • www.igag.cnr.it/tecce/pages/d.jpg.htm

 • www.minsocam.org/.../arc/halite.htm

 • www.istanbul.edu. tr/.../html/work.html

 • www.gfz-potsdam.de/pb4/pg3/equipment/irhome. html

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle