TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
SUNUŞ
PDF Olarak Görüntüle
Kuvarterner Amino Asit Jeokronoloji
Uğraş Işik Kadir Gürgey
PDF Olarak Görüntüle

1960` lı yıllarda, mollusk fosil kavkılarında yaş saptamak amacıyla Hare ve Mitterer (1967) tarafından kullanılmaya başlanan amino asit`ler günümüzde jeokronoloji, kronostratlgrafi, paleoiklim ve arkeoloji gibi birçok araştırma dalında, özellikle Kuvaterner döneminin incelenmesinde yaygın uygulama alanı bulmuştur. Amino asitlerin yaş tayini özelliği, moleküler yapılarının epimerizasyon ve rasemizasyon reaksiyonlarına uygun olmasından kaynaklanır. 

 • Amino Asit

 • Jeokronolojisi

 • Epimerizasyon

 • Rasemizasyon

 • Hare, P.E., Mitterer, R.M., 1967, Nonprotein amlno acids in fossil shells, Carnegie Inst. Washington Yearb,, 76, 625-631,

 • Bada, J,L,, 1985. Amino acid racemization dating of fossil bones. Ann. Rev. Earth Planet, Sci. 13, 241-268.

 • Wehmlller, J.F., 1993. Applications of Organic Geochemistry for Quternory Research: Arninostraticiaphy and Aminochronoiogy. Chapter ZA.Qganlc geochemistry (eds M.H Engel and S,A. Macko), Plenium Press, 755- 783,

 • Mltterer, R.M , 1993. The dlagenesis of proteins and amlnoacids in fossil shells. Chapter 35 of Organic geochemistry (eds, M.H Engel and S.A. macko), Plenium Press, 73R-753.

 • Roof, 8,, 1997. Comparison of isoleucine epimeratipn and leacing poientlal in the molluskan genera Astarte, Manama, and Mya. Geochemlca Cosmochimlca Acta 61,5325-5333,

 • Nyberg, J,, Csapo, j,, Malmgren, A,8,, Winter, A,, 2001, Changes In the D- and I,-content of aspartic acid, glutamic acid, and alanine In a scleractlnlan coral over the last 300 years. Organic Geoohemlstiy, 32, 623-632,

 • Abelson, P.H,, 1954. Organic constituents of fossils, Carnegia Inst,, Washington Yearb, 53, 97-101,

 • Kaufman, p.S,, Manley, W.F., 1998, A new procedure for determining enanflomefrlc (D/L) aminoacid ratios In fossils using reverse phase liquid chromatography, Quaternary Science Reviews.

 • Müiler, P.J., 1984. Isoleucine eplrnerlzatlon In Quarternaiy plantonlk foremlnlfera, Effects of diagenetlc hydrolysis and leacing, and AtlanticPacific intercose correlations, ` Metepró Forschungs Ergebnlsse, Relhe C., 38, 26 47,

 • Wehmiller, J.F., 1982. A review of aminoacid racemization studies In Quaternary mollusks: Stratigraphy and chronological applications in coastal and interglacals sites, Pacific and Atlantic coasts, United states, United Klndom, Baffin Islands, and tr

 • Mitterer, R.M., Krlausakul, f i, 1984, Comparison of rates and degrees of Isoleucine eplrnerlzatlon In dipeptldes and tripeptides, Organic Geochemistry, 7, 91-98,

 • Miller, G.H., Hollín, J.T., Andrews, J,T,, 1979. Amlnostratlgraphy of U.K Pleistocene deposits, Nature, 281, 539-543.

 • Klng, K., Jr., qnd P, E. Hare, 1972, Species effects jn the eplrnerlzatlon of L-lsoieucine in fossil planktonic forarninifera, Carnegie Institution of Washington Year Book 71 (1971 -1972), 596- 598,

 • Bir Fosil Takibi: Avdan Avcıya Ulaşma...
  İzzet Hoşgör
  PDF Olarak Görüntüle

  Bir fosil kavkımdaki diş izlerinden ortaya çıkan av-avcı gerçeği

 • Fosil

 • Mosasaurus

 • Placenticeras

 • Tentekül

 • Lehmann, U. 1981. The ammonites-Their life andtheir world, Cambridge Univ, Press. 251 pp.

 • Williston, S, W. 1914. Water Reptiles of the Past and Present, Chicago Univ. Press. 246 pp,

 • Bardet, N. and Tunoğlu, C, 2002. The first Mosasaur (Squamata) from the late Cretaaseous of Turkey. Journal of Vertebrate Paleontology 22(3), 712-715.

 • Şengör. A, M, C, 1999, Zümrütname. Yapi-Kredi Yayınları, 207s.

 • Sayar, C. 1991, Paleontoloji- Omurgasız Fosiller, İ.T.Ü Matbaası, Sayı: 1435, 672 s,

 • Erentöz, C., 1966, Türkiye Stratigrafisinde Yeni Bilgiler, MTA.Dergisi Yayını 66, 1 -22

 • http://www.nhmmaastricht.nl/nederlands/exposities/tijdelljk/dinosaurs/engl/flnd/1 exp_tk31 ,html

 • http://www.oceansofkansas.com/aboutmo.html

 • http://www.oceansofkansas.com/mosa.html

 • http://www.kerling-webO1.shacknet.nu/fossiliensammlung/49, html,

 • Giysili Taneler
  Elif Günen
  PDF Olarak Görüntüle

  Kireçtaşları kalsit, aragonit, Mg-Ca karbonat ya da dolomit şeklindeki karbonattan oluşur. Kalsit ve aragonit, kireçtaşlarında organik veya İnorganik kökenden türeyen iskeletsel ya da iskeletsel olmayan oluşuklar halinde bulunurlar. Organizmaların canlı haldeki hareketleri sonucu iskeletsel olmayan bileşenler meydana gelir, iskeletsel olmayan bileşenler arasında pelletier, blyoklastlar, intraklastlar ve giysili tane oluşukları bulunur. Bunlardan giysili taneleri ooidler, onkoidler ve pizoldler oluşturur.

 • Ooidler

 • Onkoidler

 • Pizoidler

 • Mlkrlt Onkoid

 • Üşenmez, Ş., 1996. Sedimantoloji ve Sedimanter Kayaçlar, Erciyes Üniversitesi, 379 s.

 • Bathurst, R.G.C., 1986. Precipitation of ooids and other aragonite fabrics in warm sea. Müller, G, & Friedman, G. M. (eds.), Recent development in carbonate sedimentology in central Europa, Springer-Verlag, Berlin 1 - 10.

 • Friedman, G.M., 1962, On sorting, sorting coefficients and the logn ormality of the grain-size distribution of sand stones. Journal of Geology 70, 737-753.

 • Bathurst, R.G.C., 1967. Depth indicators in sedimentary carbonates. Marine Geology 5, 447-471.

 • Boggs, S., 2001, Principles of sedimentology and stratigraphy, Prencite Hali. Chapter 6, 170- 208.

 • Wilkonson, D.H., 1987. Carbonate Petrography. In Wilson J. L„ 1987. Stratigtaphy of petroleum Reservoir, Course notes, New York.

 • Varol, B, ve Tekin, E,, 1989, Pelajik oolitlerin elektron Mikroskopisi: Bilecik Formasyonu`ndan bir örnek (İçbatı Anadolu), TPJD Bülteni 1/3, 229-235.

 • Önalan M,, 2000, Sahada yerbilimi çalışmaları, i, Ü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 599 s,

 • Tucker, M.E,, Wright, V.P. and Dickson, J.A.D., 1990, Carbonate Sedimentology. Blacwell Scientific Publ, 9, 730 p.

 • Üşenmez, Ş,, Varol, B,,„ Gerald, M. ve Tekin, E., 1993. Modern Ooids of Cleopatra Beach, Gokova (South Aegean Sea) Turkey: Results From Petrography and Scanning Electron Microscopy, Carbonates and Evaporltes 8(1), 1-8.

 • Freidman, G.M., 1971. Micrite envelopes of carbonate grain are not exclusively of photosynthetic algal origin, Sedimentology 16,89-96.

 • Harris, P.M., 1979, Endolith micro boring and their preservation in Holocene-Pleistocene (Bahama-Floriada) ooids. Geology 7, 216- 220.

 • Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Kolleksiyonu

 • Wolf, K.H., 1965. Grain-diminution of algal colonies to micrite. Journal of Sedimentary Petrology 35, 420-427.

 • Weiss, M.P., 1969. Oncolites, paleoecology, and Laramide tectonics, central Utah, AAPG Bull. 53, 1105-1120.

 • Atabey, E,, 1997, Karbonat Sedimantolojisi. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, 45, 130 s

 • Jones/ F.G. and Wilkinson, B.H., 1978. Structure and growth of lacustrine pisoliths from recent Michigan marl lakes. Journal of Sedimentary Petrology 48, 1103-1110.

 • Link, M.H, and Osborne, R.H., 1978. Lacustrine facies in the Pliocene ridge Basin Group; Ridge Basin, California. Matter A, &Tucker, M. E. (eds.). Modern and ancient lake sediments. Internat. Assoc, of Sedimentols, Spec. Pub, 2, 169-187.

 • Özkul, M,, Varol, B. ve Alçiçek, M, C., 2002. Deposltlonal Environments and Petrography of Denizli Travertines. Bulletin of the Mineral Research and Exploration 125, 13-29.

 • Risacher, F, and Eugster, H.P., 1979. Holocene pisoliths and encrustations associated with spring-fed surface pools, Pasos Grandes, Bolivia, Sedimentology 26, 253-270.

 • Chafetz, H.S. ve Meredith, J.C., 1983, Recent travertine pisoliths (pisoids) from southeastern Idaho, U.S.A. Coated Grains, Peryt, T. M. (ed.), 450-455, Springer-Verlag, Berlin.

 • Guo, L. and Riding, R,, 1998. Hot-spring travertine facies and sequences, Late Pleistocene Rapolano Terme, Central Italy, Sedimentology 41,499-520.

 • Atabey, E,, 2003. Tufa ve Traverten. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, No, 75.

 • http://geoinfo.nmt.edu/staff/scholle/graphics/ permphotos/048. html

 • Beyaz Altın Lüle Taşı
  Alp İlhan
  PDF Olarak Görüntüle

  Lületaşı, Roma döneminden beri bilinen bir süs taşıdır. Avrupa ülkelerinde deniz köpüğü adıyla bilinen lületaşının, dünya genelinde en çok Anadolu`da üretildiği düşünülmektedir.

 • Lületaşı

 • Süs Taşı

 • Sepiolit

 • Eskişehir Taşı

 • http;//www.luletasl.projesi.com

 • http://burakdemlr333.sitemynet.com/plpo/ id3.htm

 • http://www.eskisehir.gov.tr/kultur_sanat/ luletasl.html

 • Büyük Kınacı, A,, 1967. Lületaşı (Seplollt) Hakkında. M.T.A. Rapor No. 326, Ankara.

 • Türkiye Asbest, Manyezit, Seplollt yatakları. M.T.A. Yayınları, 121, Ankara

 • Sarıiz, K., Işık, i., 1995, Meerschaum from Eskişehir Province, Turkey, Gems and Gemology 31 (1), 42-51.

 • Bir Süs Taşı Turmalin
  Koray Sözeri
  PDF Olarak Görüntüle

  Turmalin isminin nereden geldiği bilinmemekle birlikte, 1703`lerde Amsterdam` da bulunan kuyumcuların sarı renkli zirkon mineraline "Turmalin" ismini vermesiyle kullanılmaya başlanmıştır, Turmalin bilimsel anlamda en ilginç mineraller arasındadır. Çok çeşitli renkler göstermesi nedeniyle gemolojide (süs taşı bilimi) diğer süs taşlarına göre önemli bir üstünlük sağlamıştır, iki veya daha fazla renklerde bulunan turmalin kristalleri bulunur, Bu çift renklilik gemolojik olarak oldukça dikkat çekicidir. Ayrıca lifsi şeklide oluşan bazı turmalin kristalleri kabaşon (kubbeşekilli) tarzında kesildiği zaman "kedi gözü" etkisi gözlenir.

 • Turmalin

 • Süs Taş

 • Gemolojik

 • Kedi Gözü

 • Webster, R. 1983. GEMS, Their Sources, descriptions and identification, Butterworth&Co Ltd, Fourth Edition,

 • Slmonet, C, 2000. Geology of the Yellow Mine (TaitaTaveta District, Kenya) and other yellow tourmaline deposits in Africa, The Journal Gemmology 27 (1), 11 - 30

 • Shigley, J.E, Cook, B.C, Brendan M.L. and Bernardes M.O., 2001, An Update on

 • Sayılı, S.İ., Kadıoğlu, S,, Gündoğdu, M.Y., Kadirloğlu, T, ve Önal, K.M., 2004, Yozgat-Kargılık Pembe turmalin içeren pegmatit damarlarının özellikleri ve yer radarı yöntemi ile aranması. 57, Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, s, 112-113

 • Cam
  Seda Özdemir
  PDF Olarak Görüntüle

  Cam homojen bir madde olup rast gele bir molekül dizilimine sahiptir. Cam temelde belirli bir kristal yapıya sahip maddelerin eritilmesi ve soğutulmasıyla üretilir. Ancak soğurken atomlar düzensiz olarak dizilirler, Böylece cam görünüşte katı olmasına rağmen atomik yapısı gereği sıvı karakteri sunar. 

 • Volkanik Cam

 • Soda - Kireç camı

 • Kurşun camı

 • Borosilikat camı

 • Corning Cam Müzesinde hazırlanan bir çalışmadan dilimize çevrilerek derlenmiştir, www.cmog.org

 • www.kultur.gov.tr

 • http://wwwjastate.edU/laStater/l 995/95photos/sept/glass.gif

 • www.archaeology.org

 • www.transistor.org

 • Göllerde Ötrofikasiyon Problemleri ve Çözüm Yolları
  Sibel Yiğit
  PDF Olarak Görüntüle

  Ötrofikasyon; özellikle göl ve nehir gibi su kaynaklarında, fosfor ve azot gibi besin tuzlarının artışına bağlı olarak organik maddelerce zenginleşmesidir.

 • Ötrofikasyon

 • Alg Patlaması

 • Yapay Sirkülasyon

 • Hipollmnetik Havalandırma

 • Anonymous, 2002. Aqatic Rant Control Alternatives. Lake j eiari0 Integrated Aquatic plant Management Plan, Washington State Dept, Of Ecology. Water Qualify Home, 1 -11.

 • Botk|n, D.B. and Keller, e a . 1982, Environmental Studies, University of Cqllfornla Santa Bqtbara, 405 pp,

 • Carter, D R., Carter,
 • Cooke, S .1 3 ., Welch,, ipit aria Pearson. B-A.1986. taka qnd reserve,¡r restoration

 • Hagg. K-H., and Haebeck. D.H, 1991, Enhanced [dialogic:« ¡i , .until ¡1 of wqferhyuclnth following Unfilled iierbieldo qpplli alien, ipurnal of Aquatic Plant Monogcmifnl 29, 24-28

 • Madsen, .i.D. diJiTi. Advantages and Disadvantages of Aduqtii plant Management Taahnjgues Engineer Rose, ¡(V.p, arid |evs|op)rrtei`it Cenjjr. U,§,A, 27

 • Mason, 1995 fuhopication- Biology of Flesh Water pollution, Depth. Of iiioipgjoql qnd ChemlPd! sciences. Univ, at fiwax, England, 356

 • Ryding, op and Rasp w , I9«v. ¡no Central of 1 apes u,d. t ¡Wueivoirs, d i -i.

 • Sellers, B it, and Mqrklqncj, H.R, 198?, Recpying lakes, 1 no origins and control of cultural h.utrophicailon, ||4,

 • Shireman. j. v and Maceina, M-4.1987, The Utilization of grass carp, C^napliaryngodofi idaiia for hydriHa control in iake Baldwin Florida. 4, Fish Biol, 19, 629-637,

 • Gömülü Cevhere Rehber Bitkiler
  Semiha Zorlu Ayşegül Emine Çetin Zeynep Özdemir
  PDF Olarak Görüntüle

  Bütün canlılar gibi bitkilerde, İçinde bulundukları fiziksel, kimyasal ve biyolojik koşullardan etkilenir ve ortama göre özel davranışlar sergiler. Bunun sonucunda bitkilerde bazı değişiklikler meydana gelir Ortama en iyj uyum sağlayan bitki türleri, diğer türlere oranla daha bol ve sağlıklı olur. Bazı türleri morfolojik ve fizyolojik değişikliğe uğrarken bazıları da ortamda tamamen yok olurlar, Bir çok bitki popülasyonu da toprakta yüksek dikeyde bulunan metallere rağmen, büyüme ve gelişme (metalle toleranslı olarak) yeteneğine sahiptir, Bu özellik tarımsal formlarla birlikte yabani formları da kapsar.

 • Jeobotanik Arama

 • Jeobolonlk Belirteç

 • Jeobotanik Prosbeksiyon

 • Jeoboionik Anomali

 • Köksoy, M., 1991, Uygulamalı Jeokimya` Hacettepe Üniversitesi Yayınları, A/64, 368 s,

 • Sağıroğlu, A., Özdemir, Z,, 1997, Biyojeokimyasal Prospeksiyon , TMMOB, Jeoloji Mühendisliği Dergisi 51,1-1 7,

 • Rose, A.,W,, Havkes,H.E,, webb, J.S., 1979. Geochemistry in Mineral Exploration, Académie Press, New York, 657-678.

 • Brooks, R. R,, Baker, A.J.M. and Malaisse, F.,1992. Copper flowers, Res, Explor 8, 338-351.

 • Özdemir, Z,, Sağıroğlu, A., 2000a. Salix acmophylla Boiss, Tamarix Smyrnensis Bunge and Phragmites australis (cav) Trin, Ex. Stuedel as Biogeochemical indicators for copper deposits in Elazığ, Turkey, Journal of Asian Earth Sciences 18, 595-601,

 • Özdemir , Z,, Sağıroğlu, A,, 1998, Maden Çayı (Maden-Elazığ) Boyunca Fe Elementi için Biyojeokimyasal Anomalilerin incelenmesi. Türkiye Jeoloji Bülteni 41/1,49-54,

 • Özdemir, Z,, Sağıroğlu, A., 2000b, Biogeochemical Zinc Anomalies Along the Maden Çayı Valley, Maden, Elazığ, Geowissekhafter und Rohstoffe 46, 219-222,

 • Özdemir, Z,, Sağıroğlu, A., 1999. Biogeochemical Manganese Anomalies Along the Maden Çayı Valley (Maden, Elazığ), Geochemıstr International 37(7), 673 s.

 • Özdemir, Z. 2003. Biogeochemical Studies at the Musali and Silifke-Anamur Area in MersinTurkey, Geochemisty International 11,1243- 1248.

 • Brooks, R, R,, Reeves R.D., Baker, A.J.M., Rizzo, A, J, and Diaz Ferreira H., 1988. The Brazilian serpentine plant expedition . National Geographic Research 6, 205-219,

 • Brooks, R. R,, Dunn, C.E., Hall, G.E.M., 1995. Biological System in Mineral Exploration and Processing, Elies Horwood Limited, 538 s,

 • Kocaer, O.F., Başkaya, S.H., 2003. Metallerle Kirlenmiş Toprakların Temizlenmesinde Uygulanan Teknolojiler, Uludağ Üniversitesi Mühendlslik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 8/1, 121- 131.

 • Özdemir, Z,, 1996. Maden Çayı (Elazığ) Boyunca Biyojeokimyasal Anomalilerin incelenmesi Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 145 s,

 • OGM, (01 Nisan 2004), Orman Genel Müdürlüğü, Ağaçlar, Erişim: www.ogm,gov.tr/agaclarimiz/

 • Akarsu Yataklarında Mendereslerin Oluşmasının Ve Baer Yasasının Nedeni
  Albert Einstein Celal Serdar Bayari
  PDF Olarak Görüntüle

  Akarsular, yerin maksimum eğimini izlemekten çok yılan kavi eğriler (menderes ÇN) oluşturma eğilimindedirler. Kuzey yarımküredeki akarsuların, yatağın özellikle sağ tarafını aşındırma eğiliminde olmalarına karşın, güney yarımküredeki akarsular ise tersi yönde davranırlar (Baer Yasası), Bu olguyu açıklamak için pek çok girişimde bulunulmuştur. 

 • Baer Yasası

 • Zeminin Ayrışması

 • Girdap-lplikcileri

 • Sürtünme Kuvveti

 • Albert Einsteln`ın 7 Ocak 1926`da Prusya Akademisi`nde yaptığı, Die Naturwissenschaften, 1926`da yayımlanan konuşmasının

 • ÇN: akarsu yatağının sağ ve sol tarafları akış yönüne göre tanımlanır,

 • ÇN: sağ ve sol yamaçların aşınma miktarındaki farklılık.

 • ÇN: Coriolis kuvveti yerkürenin dönmesinden kaynaklanan merkezkaç nedeniyle oluşan kuvvettir. Bu nedenle, örneğin kuzey yarıkürede hava akımları sağa, güney yarıkürede İse sola dönme eğilimindedirler.

 • ÇN: akarsuyun akış yönüne dik kesiti,

 • ÇN: ince tabakalı (laminer) akıştan farklı olarak türbülanslı (düzensiz) akışta akış taneciklerinin oluşturduğu iplikçikler birbirine paralel ve aynı yöndeki yörüngelerde hareket etmezler.

 • Sözcük, İngilizce `quasi` karşılığı olarak kullanılmıştır.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle