TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
SUNUŞ
PDF Olarak Görüntüle
Antik Çağ`dan Orta Çağ`a Kadar Depremlerin Oluşumuna İlişkin Öne Sürülen Teoriler
Övünç Şahin
PDF Olarak Görüntüle

"Varoluşundan bu yana insanoğlunu en çok etkileyen birçok doğal afet olayının başında önlenemez nitelikte ve en korkulanı depremler olmuştur... Bu türden doğa olaylarına önce kutsallık atfedilerek, kurbanlar adanarak doğa olaylarından korunmaya çalışılmıştır. Tarihsel süreç içerisinde Antik ve Orta Çağ filozoflarınca jeolojik kökenli bir afet olan depremler hep merak edilmiş ve bunu anlamak için sorgulanmaya/akıl yürütülmeye başlanmıştır..."

 • Deprem

 • Antik Şehir

 • Aristoteles

 • Anaksimandros

 • Erat, A., 1996. Mitoloji Sözlüğü. Remzi Kitabevi, İstanbul, 322-323 s.

 • Agizza, R., 2001. Antik yunanda mitoloji. Çeviren; Zühre, Z., Arkeoloji ve Sanat Yay., İstanbul, 18 s.

 • Burnet, J., 1950. Greek Philosophy. Macmillan And Com. Press, London, UK, 18-19 s.

 • Preus, A., 2007. Historical Dictionary of Ancient Greek Philosophy. Scarecrow Press, London, UK, 261 s.

 • Herodotos, 2011. Tarih. Çeviren; Ökmen, M., İş Bankası Kültür Yay., İstanbul, 42 s.

 • Kranz, W., 1984. Antik Felsefe, Çeviren; Baydur, S, Y., Sosyan Yay., İstanbul, 29 s.

 • O`Grady, P, F., 2002. Thales of Miletus The Beginnings of Western Science and Philosophy, Routledge, New York, USA, 131-132 s.

 • Ben-Menahem, A., 2006. A Concise History of Mainstream Seismology: Origins, Legacy and Perspectives, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 85, No. 4, 1206 s.

 • Arslan, A., 2006. İlkçağ Felsefesi Tarihi I, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.,İstanbul , 117 s.

 • Thomson, G., 1988. İlk Filozoflar. Payel Yay., İstanbul, 192 s.

 • Aristoteles, 2012. Phıloponus On Aristotle Meteorology 1.4-9, 12, Translated; Kupreeva, I., Bloomsbury, London, UK, 84 s.

 • Seneca, 2010. Natural Questions, Translated; Harry M. Hine, The University of Chicago Press , London, 87-90 s.

 • Ross, D., 2002. Aristoteles, Çeviren; Arslan, A., Anar, İ, O., Kavasoğlu, Ö., Kurtoğlu, Z., Kabalcı Yay., İstanbul, 133 s.

 • Oeser, E., 1992. Historical Earthquake Theories from Aristotle to Kant, Historical Earthquake In Central Europe, Vol. I, Wien, 18 s.

 • Madencilik sektörü ve Soma faciası, Batı Anadolu, Türkiye
  Gülce Çini Cahit Helvaci
  PDF Olarak Görüntüle

  13 Mayıs 2014 tarihi, Soma Kömür Madeni İşletmesindeki yangın, göçük ve zehirlenmeye bağlı 301 can kaybıyla Türkiye Madenciliği`nin tarihçesine "Soma Faciası" başlığıyla bir kara sayfa olarak yerini almıştır. Bu Facia, kâr hırsının yaşam hakkının önüne geçtiği bir anlayışla, iş güvenliği ve işçi sağlığını hiçe sayan bir dizi ihmallerin sonucu gerçekleşmiştir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin denetlenmesinde başta devlet olmak üzere sendikalara ve meslek kuruluşlarına ciddi görev ve sorumluluk düşmektedir.

 • Soma

 • Madencilik

 • Kömür

 • Soma Formasyonu

 • Ünver, B., ve Özözen, A., 1998. Kömür Stoklarında Meydana Gelen Kendiliğinden Yanma Süreci ile İlgili Modeller ve Alınması Gereken Tedbirler. Madencilik, cilt 37, Sayı 3, Retrieved From http://dergipark.gov.tr/download/article-file/375688

 • Philippson, A., 1910.

 • Ercan, Ö. A., 2014. Soma Kıyımı. Parafiks Yayınevi. 19-20 s.

 • İnci, U., 1998. Lignite and Carbonate Deposition in Middle Lignite Sequence of the Soma Formation from Soma coalfield, western Turkey. International Journal of Coal Geology, 37, 287-313.

 • İnci, U., 2002. Depositional Evolution of Coal Successions in the Soma Coalfield, western Turkey. International Journal of Coal Geology, 51, 1-29.

 • Arpalıyiğit, İ. ve İnci, U., 2000. Kırkağaç diri fay zonu, Batı Anadolu`nun Depremselliği Sempozyumu, BADSEM-2000, Bildiriler, 184- 189, İzmir.

 • MTA, 2002. 1:500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, İzmir paftası, Ankara

 • Nebert, K., 1978. Linyit içeren Soma Neojen bölgesi, Batı Anadolu. MTA Dergisi 90, 20- 70.

 • Ersoy, Y., Karaoğlu, Ö., Dindi, F. ve Helvacı, C., 2012. Soma Havzası ve Çevresindeki Miyosen Volkanizmasının Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri, Batı Anadolu, Türkiye, Yerbilimleri, 33 (1), 59-80

 • Yaşar, S., İnal, S., Yaşar, Ö. ve Kaya, S., 2015. Geçmişten Günümüze Büyük Maden Kazaları, Madencilik, Cilt 54, Sayı 2, 33-43, (http://dergipark.gov.tr/download/article-file/374472).

 • MMO, 2014. Soma Faciası Ön Raporu, Maden Mühendisleri Odası, 28-30 s.

 • Özbirsel, C., ve Derin, A., 1986. Soma Bölgesi Yeraltı Ocaklarında Kalın Kömür Damarı Üretiminde Karşılaşılan Güçlükler ve Ocak Yangınları ile Mücadele Yöntemleri, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Türkiye 5. Kömür Kongresi 51-67

 • Maden Mühendisleri Odası, 2008. Madenlerde Arama/Kurtarma (http://www.maden. org.tr/resimler/ekler/8b7dc6e8b36bcaa_ ek.pdf?tipi=5&turu=R&sube=0).

 • TBB, 2014. Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi, Soma Maden Faciası Raporu, (http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/ duyurular/20141112_somamadenfaciasipdf. pdf)

 • Çelik, A., 2014. Soma’da sözleşme hileli, gerçek işveren TKİ ve Enerji Bakanlığı, T24, (http://t24.com.tr/yazarlar/aziz-celik/somada-sozlesme-hileli-gercek-isveren-tki-ve-bakanlik,9330).

 • Tamzok, N., 2016. Yerli Kömürde Teşvik Bilmecesi, (https://enerjigunlugu.net/ icerik/19080/yerli-komurde-tesvik-bilmecesi-dr-nejat-tamzok.html).

 • Şenöğüt, C. ve Çınar, İ., 2014. Yeraltı Kömür Ocaklarında Havalandırma Koşulları, Maden Ocak Teknolojileri, Sayı 21, 94-100.

 • TKİ Faaliyet Raporları, http://www.tki.gov.tr/ bilgi/yayinlar/faaliyet-raporlari/228.

 • TMMOB, 2014. TMMOB Soma Maden Kazası Raporu, (http://www.maden.org.tr/genel/ bizden_detay.php?kod=9432).

 • www.manisakulturturizm.gov.tr/TR-151849/ manisadan-yetisenler.htm

 • Tutan, M. U., 2014. Soma’da Madenlerden Önce Tarım Vardı. Gözlem Gazetesi, (http://www.gozlemgazetesi.com/HaberDetay/253/118156/somada-madenlerden-once-tarim-vardi.html).

 • Soma Bölgesi Eğitim Düzeyi, https://www. endeksa.com/analiz/manisa/soma/demografi#egitim

 • Doğal kaynak suları şifa dağıtır mı?
  Rüstem Pehlivan
  PDF Olarak Görüntüle

  Jeolojik yapı özellikleri uygun kaya birimleri içinde doğal yollarla biriken, bir veya daha fazla çıkış noktasından yeryüzüne kendiliğinden çıkan sıcak veya soğuk olabilen doğal kaynak suları, kimyasal içeriğine göre sağlığa olumlu katkı sağladığı kadar bazen olumsuz etkisi de olabilmektedir. 

 • Doğal Kaynak Suları

 • Mineralli sular

 • Sağlık

 • Akifer

 • Bowman, C.A., Bobrowsky, P.T., Selinus, O., 2003. Medical geology: new relevance in the earth sciences. Episodes, Journal of International Geosciences 26 (4), 270-278.

 • EPA (Environmental Protection Agency), 2018. https://www.epa.gov/ground-water-anddrinking-water/table-regulated-drinking-water-contaminants, United States, Erişim tarihi: 12 Nisan 2018.

 • European Union, 1998. Council Directive 98/83/EC of 3 Nowember 1998 on the quality of water intended for human consumption, Off ical Journal, L330, 32-54

 • Keçeci, A.D., Kaya, B.U., Güldeş, E., Sarıtekin, E., Şener, E., 2014. Evaluation of dental fluorosis in relation to DMFT rates in fluroritic rural area of Turkey, research report, Fluoride 47(29): 119-132, www.fluorideresarch.org. (5) Küçükeşmen, Ç.,

 • Küçükeşmen, Ç., Sönmez, H., 2008. Diş Hekimliğinde Florun, İnsan Vücudu ve Dişler Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 15 (3): 43-53.

 • Oruç, N., 2008. Occurrence and problems of high fluoride waters in Turkey: an overview. Environmental Geochemistry and Health 30 (4) 315-323.

 • Öztopçular, M.,1977. Evaluation of the chronic fluoride intoxsication in the Doğubeyazıt region from the neurological stand point in seminer on problems of high fluoride water, CENTO scientific programme, report 28.

 • Pehlivan, R., Emre,H., 2012. Bazı Jeojenik Kirleticilerin Canlı Sağlığına Etkisi, Mavi Gezegen, Sayı : 17, Sayfa : 9-14, Ankara.

 • WHO, 2011. Guidelines for Drinking-Water Quality, Fourth Edition, World Health Organization, 541p, ISBN 978 92 4 154815, Geneva, Switzerland.

 • Yönetmelik, 2005. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı, RG 25730, 27s., Ankara.

 • http://www.pamukkale.bel.tr/fotograf-galerisi, Pamukkale belediyesi web sayfası erişim tarihi : 02.02.2019.

 • Karst Dünyası: Kaş-Abanoz Yaylaları (Anamur-Mersin) Arasında Bir Jeolojik Rota
  Selim İnan Nurdan İnan
  PDF Olarak Görüntüle

  "Bu rotada kendinizi bir yandan karstik oluşumların coşkusu, diğer yandan kıvrım ve fayların olağanüstü görselliği eşliğinde muhteşem bir kireçtaşı şöleni içinde bulacaksınız"

 • Karstik oluşumlar

 • Kireçtaşı

 • Likya Yolu

 • Karstik şahit tepe

 • Akay, E., and Uysal, Ş., 1988, Orta Toroslar’ın post-Eosen tektoniği (Post-Eocene tectonics of the Central Taurus mountains). MTA Dergisi, 108, 57-68.

 • Demirtaşlı, E., 1984. Stratigraphy and Tectonics of the area between Silifke and Anamur Central Taurus Mountains. Geology of the Taurus Belt. In: Geology of the Taurus Belt Symposium (Eds. By O. Tekeli, C. Göncüoğlu), proceedings, MTA Spec. Publ, 101

 • Koç, H., Özer, E. ve Özsayar, T, 1997. Aydıncık (İçel) yöresinin jeolojisi. Yerbilimleri (Geosound), 30, 417-427

 • Özer, E., Koç, H., Zorlu, K., Altuncu, A., 2003, Anamur (Mersin) kuzeydoğusunun tektono- stratigrafik özellikleri; Geosound Yerbilimleri Derg., 43, 183-194.

 • Özgül, N. 1976, Torosların bazı temel jeoloji özellikleri. TJK Bülteni, 19, 65-78.

 • Özgül, N., 1984, Stratigraphy and tectonic evolution of the Central Taurides. In: Geology Şekil 13: Abanoz Yaylası güney girişinde Jura-Alt Kretase yaşlı Cehennemdere Formasyonu (JKc) ile Miyosen yaşlı Mut Fomasyonu’nun (Tm) uyumsuz dokanağı. Mavi Ge

 • Yetiş, C., 2002, Abanoz Yayla (Anamur-Mersin) dolayı Karaisalı kireçtaşı sedimanter petrografik özellikleri; Çukurova Üniv. Müh.-Mim. Fak. Derg., 17/1-2, 117-134.

 • Turan, A., 2007, Bozyazı (Mersin)ve Kuzey Kesiminin Tektono-Stratigrafisi, S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.23, s.1-2, 97-113.

 • Erinç, S., 1972. Jeomorfoloji II. İst. Üniv. Yay. No: 1628. (Genişletilmiş II. baskı).

 • Erinç, S., 1982. Jeomorfoloji I. İst. Üniv. Ed. Fak. Yay. No: 2931. (Genişletilmiş III. baskı).

 • Sür, Ö., 1986. Stürüktüral Jeomorfoloji. D.T.C. Fak. (II. Baskı)

 • Ülkemizde Dikburunköpekbalığı`nın (Lamna Nasus) İlk Fosil Bulgusu Hakkında
  Umut Biçer Nurdan İnan
  PDF Olarak Görüntüle

  "Ülkemizde bu cins ve türünün ilk örneği olan Lamna nasus diş fosili, özellikle Akdeniz Havzası`nın Miyosen paleocoğrafyası, ortamsal yorumları ve karşılaştırmaları bakımından önemli bir bulgudur."

 • Lamna nasus diş fosili

 • Paleocoğrafyası

 • Carcharodon megalodon

 • Killi kireçtaşı

 • Şen, G., 2005. Arslanköy (Mersin) ve yakın yöresinin tektonostratigrafik özellikleri, Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 72s

 • Atabey, E., Atabey, N., Hakyemez, A., İslamoğlu, Y., Sözeri, Ş., Özçelik, N., Saraç, G., Ünay, E. ve Babayiğit, S., 2000. Mut-Karaman Arası Miyosen Havzasının Litostratigrafisi ve Sedimentolojisi, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 122, 53-72.

 • Saraç, G. ve Gürler, G., 2004. Mut Havzası Resif İstifinden Fosil Canavar Köpekbalığı, Cancharadon sp. ve köpekbalıkları hakkında kısa bilgiler, Mavi Gezegen Popüler Yerbilim Dergisi, Sayı 10, 21-24.

 • Bremer, H., 1978. Paleontoloji, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitapları Serisi, No.46, 450s.

 • Collareta, A., Casati, S., and Di Cencio, A., 2018. The porbeagleshark, Lamna nasus (Elasmobranchii: Lamniformes), from the late Pliocene of the central Mediterranean Basin. Neues Jahrbuchfür Geologie und Paläontologie, Abhandlungen. 287, 307-316 DOI

 • https://faopalfossils.com/Lamna-nasusshark-tooth-165-mm-x-15-mm (Erişim tarihi 19.12.2019)

 • https://www.google.com/search? - biw=1600&bih=740&tbm=isch&sa=1&ei=roitXfTqCcf4gQbEupPQCg&q=Lamna+- fossils&oq=Lamna+fossils&gs_l=img.3...17 259.23340..23724...0.0..3.203.3983.1j31j (Erişim tarihi 19.12.2019)

 • https://shark-references.com/species/view/ Lamna-nasus (Erişim tarihi 19.12.2019)

 • http://www.prionace.it/otodusobliquusENG. htm (Erişim tarihi 19.12.2019)

 • https://www.ebay.com/itm/Prehistoric-Fossil-Carcharodon-Me - galodon-Shark-Tooth-Replica-Mo - del-5-with-Stand-/163401450676 (Erişim tarihi 19.12.2019)

 • https://commons.wikimedia.org/wiki/File:- Lamna_nasus.jpg (Erişim tarihi 19.12.2019) (12)https://www.museumconcept.com.hk/index. php/en/product/ref-mcn-shk-883014/ (Erişim tarihi 19.12.2019)

 • Maden Bilimcilerin Duayeni Sadrettin Alpan: "İnsanı Maden Yaşatır"
  Nizamettin Kazanci
  PDF Olarak Görüntüle

  "Hulusi Turgut, Doğan Kitap, İstanbul, 2019, 694 s" isimli kitabın tanıtımı ve değerlendirilmesi

 • Söyleşi-Biyografi

 • Sadrettin Alpan

 • MTA

 • Kitap

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle