TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
SUNUŞ
PDF Olarak Görüntüle
Doğanın Öyküsünü Anlamak: Jeoturizm
Yildirim Güngör
PDF Olarak Görüntüle

Son yıllarda ortaya çıkan Jeoturizm kavramının özünde doğanın dilini anlamak ve yeryuvarına bu gözle bakmak yatıyor. Doğanın öyküsünü yerbilimcilerden dinlemek isteyenler de her geçen yıl biraz daha artıyor.

 • Jeoturizm

 • kültürel mirası

 • Fosiller

 • Peri bacaları

 • Türkiyenin İlk Jeoparkı
  Gonca Gürler Mehmet Fuat Uğuz Nihat Serkan Öztan
  PDF Olarak Görüntüle

  MTA Genel Müdürlüğü bünyesinde 2003 yılından beri süregelen "Türkiye`nin Jeolojik Miras Alanları ve Bu Alanların Koruma Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi" kapsamında, Konya Karapınar Bölgesi, Mut Miyosen Havzası`ndan sonra, Türkiye`nin ikinci Öneri Jeopark Alanı olarak değerlendirilmiştir.

 • Jeopark

 • Jeolojik Miras

 • Karapınar

 • Obruk

 • Bilici, M.A. 2000. Karapınar Sınırları İçindeki Yeraltı Şehirleri Kazısı, Karapınar Sempozyumu Kitapçığı, 113-146, Karapınar

 • Canik, B., Arıgün, Z. 2000. Karapınar-Kızören (Konya) Dolayındaki Obrukların Oluşumu ve Karapınar Vplkanizmasının Bu Olaya Etkisi, Karapınar Sempozyumu Kitapçığı, 295-303.

 • Doğan, A. 2000. Karpınar`ın (Konya) Coğrafi Özellikleri, K arapınar Sempozyumu Kitapçığı, 3 1 7 -3 3 8 .

 • Erol, O. 1991. The Relationship Among The Phases O f The Development O f The Konya-Karapınar Obruks And The Plaistocene Tuzgölü And Konya Pluvial Lakes, I.U. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni, Sayı:7, İstanbul-Türkiye.

 • Güldalı, N., Şaroğlu, F. 1983. Konya Yöresi Obrukları, Yeryuvarı ve İnsan, 14-17.

 • Gürler, M., 1 999.,Ekolojik Planlamada Jeolojik Oluşumlar İçin Öneri Bir Sınıflama Modeli, TMMOB Birlik Bülteni, sy.58-61.

 • Gürler, G., Oztan, S., Gürler, M. 2006. A Potential Geopark Site; Karapınar İn Central Anatolia, Turkey, The 2nd UNESCO International Conferance On Geoparks, 59, Belfast-Northern Ireland.

 • Gürler, G., Oztan, S., Gürler, M. 2007. A Suggested Geopark Site; Karapınar İn Central Anatolia, 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara.

 • Gürler, M., Coşar, Y.Z., Yalınkılıç, M.K., Timur, E., Ocakoğlu, F, Gürler, G., Tekin, U.K., Kuru, E., Arda, S., Öztan, N.S., Öndoğan, E., 2008. Bir Gelişmişlik Göstergesi Olarak Koruma Alanları ve Jeolojik Miras Ulusal Envanteri Protokolü`nün Önemi Ü

 • Karadoğan, S. 2000. Karapınar Çevresindeki Farklı Jeomorfolojik Şekiller, Özellikleri ve Turizm Potansiyelleri, Karapınar Sempozyumu Kitapçığı, 3 3 9 -3 5 8 .

 • Ulu, U., Öcal, H., Bulduk, A.K., Karakaş, M., Arbas, A., Saçlı, L., Taşkıran, M.A., Ekmekçi, E., Adır, M., Sözeri, Ş., Karabıyıkoğlu, M. 1994. Cihanbeyli-Karapınar Yöresi Geç Senozoyik Çökelme Sistemi: Tektonik ve İklimsel Önemi, Türkiye Jeoloji Kuru

 • Ulu, U., Öcal, H., Bulduk, A.K., Karakaş, M., Arbas, A., Saçlı, L., Taşkıran, M.A., Ekmekçi, E., Adır, M., Sözeri, Ş., Karabıyıkoğlu, M. 1994. İç Anadolu Güneyindeki Tersiyer-Kuvaterner Volkanizması, Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, Sayı:9, 33-47.

 • Jeolojik Veri Bankası Olarak Mağaralar
  Koray Abdullah Törk
  PDF Olarak Görüntüle

  Yeraltının karanlıklarında gizlenmiş ve büyük bölümü karpit ışığı altında aydınlanabilen mağaralar içerdikleri zengin oluşum türleri ile jeolojik miras özelliğini hak eden değerlerdendir. Heykeltıraşı, gene kendisi olan ve sayısız gözde esere imza atan mağaralar; oluşmaya başladığı ilk andan itibaren tüm jeodinamik ve paleocoğrafik kayıtları da bünyesinde barındırmaktadır. Dış ortamla bağlantılı, ancak özgün klimatolojik özelliklere sahip mağaralarda yer alan çökellerin oluşumu, gelişim ve çeşitliliği; sistemde oluşabilecek değişimlerle yakından ilgilidir. 

 • Jeodinamik

 • Paleocoğrafik

 • Karst

 • Hidrodinamik

 • İki Milyar Yıl Önce Bir Yıl Kaç Gündü?
  Deniz İskender Önenç
  PDF Olarak Görüntüle

  AnteKambriyen döneminde sularda yaşadığı düşünülen Mavi-yeşil alglerden, ortam hakkında bilgi alma yönünde çalışmalar başlamıştır. Alglerde ışıkları absorbe eden hassas yardımcılar bulunmaktadır. Gün ve ay ışıklarını emen bu hassas yardımcılar; AnteKambriyen döneminin günlerini, yıllarını ve ortamda bulunan diğer canlılar, hakkında bilgi verebilmektedir. 

 • Stromatolit

 • Yeşil-mavi Algler

 • Aragonit

 • Kalsit

 • Atabey, E., 1 997, Karbonat sedimantolojisi. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası yayınları no 45

 • Hürriyet, 2006, 15.06.2006 tarihli gazete

 • James, N.P., 1.983, Reef Environment PA. Scholle. D.G. Bereut, C.H. Moore (Ed.),. Carbonate Depositional Environments, AAPG, Tul&a, Oklahoma, USA, Mem.33, s. 347-440.

 • Milliyet, 2008, 22.04.2008 tarihli gazete

 • Ankara Volkanları Kimlik Arıyor
  Talat Yildirim Arzu Çağlayan Zahide Köklü
  PDF Olarak Görüntüle

  Kültürler merkezi, tarihin ve doğanın cömert temsilcisi Anadolu`nun merkezinde bir coğrafyadan ona bakarken düşündüklerimizi kaleme aldık ki doğal güzelliklerimizi hep birlikte tanımlayıp yaşatalım.

 • Andezit

 • Lav Dom

 • Maar

 • Piroklastik

 • Erol,0.,l 954,Köroğlu-lşık dağları volkanik kütlesinin orta bölümleri ile Beypazarı-Ayaş arasındaki neojen havzasının jeolojisi hakkında rapor,MTA Report No:2279

 • Keller,J.,Jung,D.,Eckhardt,F.-J.andKreuzer, H.,1992, Radiometric ages and chemical characterization of the Galetean andesite masif, Pontus, Turkey, Acta Vulcanologica,2,267-276.

 • Ketin,i.,l 966,tectonic units of Anatolia,MTA Bulletin,66,23-34

 • Koçyiğit,A.,l 991 ,An example of accretionary forearc basin from northern central Anatolia and its implications fort he history of subduction of Neo-Tethys in Turkey, geol.Soc.Am.Bull.,1 03,22-36

 • Süzen,M.L.,&Toprak,V.,l 998,Filtering of satellite images in geologic lineament analysisianapplication to afault zone in central turkey,international Journal of Remote Sensing, 1 8,1101 -11 14

 • Tankut,A.,Satır,M.,Güleç,N.&Toprak,V.,l 995,Galatya Volkaniklerinin petrojenezi, TÜBİTAK,Prj.No:YBAG-0059

 • Toprak,V ,Savaşçın, Y.,Güleç,N.&Tankut,A.,l 996,Structure of the galatean Volkanic Provinve, international geology review,38,747-758.

 • Türkecan,A.,Hepşen,N.,Papak,Y.,Akbaş,B.,Dinçel,A.,Karataş,S.,Özgür,Y.,Akay.E.,Bedi,Y.,Sevin,M.,Mutlu,G.,Sevin,D., Ünay,E.&Saraç,G.,l 991 ,Seben-Gerede(Bolu),Güdül-Beypazarı(Ankara) ve Çerkeş-Orta Kurşunlu(Çankırı) yörelerinin (Köroğlu Dağ la rı) jeol

 • Yıldırım ,T.,Toprak ,V.,Süzen ,M .L ,2 0 0 0 ,Eruption centers of G a la te a n V o lca n ic province,T urkey Distribution and relation to regional tectonics,21 st.international geology Congress,Riodejaneiro, Brasil,Agust 6-1 7.Session 6-2

 • Türkecan,A., Yıldırım,T.,Satır,M.,Açıkgöz,S.,Sevin,D., Ankara ve yakın çevresi tersiyer Volkanizması ,2000, TMMOB, Jeoloji Mühendisleri Odası Kurultayı,ANKARA

 • Fosil Orman Öneri Jeoparkı : Çamlıdere
  Erdal Gümüş
  PDF Olarak Görüntüle

  Çamlıdere Fosil Ormanı ve yakın çevresindeki jeolojik-jeomorfolojik yapılar gezegenimizin geçmişine ışık tutan, oluşumunun uzun öyküsünü anlayabileceğimiz taşa yazılmış yazılardır.

 • Jeomorfolojik

 • Jeopark

 • Fosil

 • Fosil Ormanı

 • Atabey, E., Saraç, G., 2004. Çamlıdere (Ankara) Taşlaşmış Ağaç Fosil Ormanı. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, 3, 80-881.

 • Atalay, I., 1982. Türkiye Jeomorfolojisine Giriş. İzmir. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Yayınları, İzmir.

 • Bremer, H., 1978. Paleontoloji. Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir

 • Gemici, Y., 1 992. Tersiyerden Günümüze Türkiye`nin Flora ve Vejetasyonu. Turkish Journal of Botany, 17, 221-226.

 • Schumacher, R.U., Schumacher, M., 2001. The Sarikavak Tephra, Galatea, North Central Turkey: A Case Study of a Miocene Complex Plinian Eruption Deposit. Journal of Volcanology and Geothermal Research. 1 12, 231-245.

 • Sür, A., Sür, O ., 2002. Volkanlar, Türkiye`nin Volkanik Yöreleri ve Deprem ler, Bilim Yayınları, Ankara.

 • Süzen, M. L, 1996. Lacustrine Mineral Facies f the Neogene Pelitçik Basin (Galatean Volcanic Province). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

 • Velizelos, E., Zouros, N., 2000. The Petrified Forest of Lesvos, Topio Publication, Athens.

 • Dale, H.V., Swanson. C.M., Crisafulli. C.M., 2005. Ecological Responses to the 1980 Eruption of Mount St. Helens, Springer Science+Business Media, Inc.,

 • Yeraltı Su Depolama: Yeraltı Barajları
  Ahmet Apaydin Sibel Demirci Aktaş Sibel Kaya
  PDF Olarak Görüntüle

  Yeraltı barajları; yeraltındaki gözenekli ortamlarda yeraltı suyunun depolanması ve küçük ölçekli su ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla inşa edilmekte olan ve yapım teknikleri gün geçtikçe çeşitlenen ve gelişen su yapılarıdır. Dünyanın bütün kurak ve yarı kurak bölgelerinde jeolojik, hidrojeolojik koşulların uygun olması halinde inşa edilebilir. 

 • Yeraltı barajları

 • Hidrojeolojik

 • Hidrolojik çevrim

 • Akifer

 • Apaydın, A., Demirci Aktaş, S., Ekinci, O., 2005, Su Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Farklı Bir Yaklaşım:Yeraltı Barajları, II. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 153-165, 21-24 Eylül, 2005, Gümüldür-lzmir.

 • Apaydın, A., Demirci Aktaş, S., Kaya, S., 2008, Orta Anadolu bölgesinde Kuraklıkla Mücadelede Alternatif ÖnerkYeraltı Barajları, Kuraklık ve Su Yönetimi Toplantısı Bidiri Kitabı, 184-198, 15-16 Mayıs 2008, DSİ V. Bölge Müdürlüğü, Ankara.

 • Foster, S., 2002, Subsurface Dams to Augment Groundwater Storage in Basement Terrain for Human Subsistence-Brazilian Experience, World Bank Case Profile Collection No:5,5p.

 • Ishida, S., Kotoku, M., Abe, E., Fazal, M.A., Tsuchihara, T. And Imaizumi, M., 2003, Construction of Subsurface Dams and Their Impact on the Environment, RMZ-Materials and G eoenvironm ent, Vol. 50, No. 1, pp. 149-152.

 • Nagata, S., Enami, N., Nagata, J. and Katho, T., 1993, Design and Contruction of Cut-off Walls for Subsurface Dams on Amami and Ryukyu Islands in the Most Southwestern Part of Japan, Hydrogeology, Selected Papers, Vol.4, pp. 229-245.

 • Nagata, S., Azuma, K., Asano, M., Nishijima T, Shiiba, H., Yang, D.S.. and Nakata, R., 1994, Nakajima Subsurface Dam, Proceedings of 21 ^Annual Conference, Sponsored by the Resources Planning and Management Div./ASCE May 23-26, Denver, Colorado, http

 • Nilsson, A., 1988, Groundwater Dams for Small-Scale Water Supply, IT Publication, 69 pp.

 • Santos, J-P. dos and Frangipani, A., 1978,

 • Karapınar`da Neler Oluyor?
  Selda Ceyhan Hafize Akilli
  PDF Olarak Görüntüle

  Doğa, obruk oluşumu konusunda dünyanın hiçbir yerinde Karapınar`da olduğu kadar cömert davranmamıştır. Dünyada az rastlanan bir jeolojik yapıya sahip olan bu yerleşim merkezinde oluşan çok sayıda obruğa 6 Şubat 2009`da Akkuyu Yaylası`nda bir yeni obruk daha eklendi. 

 • Karapınar

 • Obruk

 • Karstik oluşum

 • Batimetrik

 • Biricik, S.A., 1992, O bruk Platosu ve Çevresinin Jeomorfolojisi. Marmara Üniversitesi. Yayın No: 531, İstanbul

 • Canik, B., Arıgün, Z., 2000, Karapınar-Kızören (Konya) D olaylarındaki O brukların Oluşumu ve Karapınar Volkanizmasının Bu Olaya Etkisi. Karapınar Sempozyumu, Konya

 • Çalık, Z., 1939, Obruklar. Konya Halkevi Dergisi. Yıl III, Sayı 30, Konya.

 • Çörekçioğlu, i., 1985, Konya-Karapınar-Kızören Arasındaki Obrukların Oluşumu ile ilgili Hidrojeoloji Etüt Raporu, DSİ IV. Bölge Müdürlüğü, Konya.

 • Göçmez, G., Eren, Y., Aydın, Y., Söğüt, A.R., 2000, Karapınar Çevresinde Oluşan Yeni Obruk. Karapınar Sempozyumu, Konya.

 • Gündüz, İ., Bütün Yönleriyle Karapınar, 1980, Konya

 • Karadoğan, S., 2000, Karapınar Çevresindeki Farklı Jeomorfolojik Şekiller, Özellikleri ve Turizm Potansiyelleri. Karapınar Sempozyumu, Konya.

 • Lahn, E., 1940, Konya Mıntıkasının Karst Hadiseleri ve Bunların Ziraat Bakımından Ehemmiyeti. MTA Enstitüsü Mecmua Sayışıl/22, Ankara.

 • Pekkan, E., ve Bayarı, S., 2005, Konya Obruklarının Oluşumunu Etkileyen Hidrojeokimyasal Süreçler. 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri.

 • Polat, A.T., 2008, Ekoturizm, Karapınr ilçesi Yakın Çevresi, Konya.

 • Şahinci,A., 1991, Karst, İzmir

 • Hava Kirliliğinin İzlenmesinde Likenlerin Kullanımı: Kocaeli İli Örneği
  İrfan Yolcubal Ayda Doğrul
  PDF Olarak Görüntüle

  Hava kirliliği, hızla sanayileşen ve kentleşen ülkemizde ve dünyada ciddi boyutlara ulaşmıştır. Nüfus artışı ile bağlantılı olarak araç sayısında ve ısınma gereksinimindeki artış, düşük kaliteli yakıt kullanımı, sanayii tesislerinde hava kirliliğini önlem ek için yeterli ve gerekli tedbirlerin alınmaması hava kirliliğinin boyutlarını daha da arttırmıştır. 

 • Hava kirliliği

 • Hızla sanayileşme

 • Likenler

 • Biyoindikatör organizma

 • Wolterbeek, H.T., Garty, 1, Reis, M.A. & Freitas, M.C. 2003. Biomonitors in use: lichens and metal air pollution. In Market, B.A., Breure, A.M.& Zechmeister, H.G. (eds) Bioindicators and biomonitors. Elsevier, Oxford, p 377-419

 • Doğrul, A., Kocaeli ili çevresinde atmosferik ağır metal çökeliminin liken ve karayosunu analizi yöntemiyle belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli, 2007.

 • Uğur, A., Özden, B., Saç, M.M., Yener, G., Altınbaş, Ü., Kurucu, Y, Bolca, M. 2004. Lichens and mosses for correlation between trace elements and 210Po in the areas near coalfired power plant at Yatağan, Turkey. Journal of Radioanalytical and Nuclear

 • Yenisoy-Karakas, S., Tuncel, S.G., 2004. Geographic patterns of elemental deposition in the Aegean region of Turkey indicated by the lichen, Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. Science of the Total Environment, 329, 43-60

 • Ruhling, A., Tyler, G., 2004. Changes in the atmospheric deposition of minor and rare elements between 1 975 and 2000 in south Sweden, as measured by moss analysis, Environmental Pollution, 131,417-423.

 • Taşı Sanata Dönüştürenler
  Zahide Köklü
  PDF Olarak Görüntüle

  Mermerle aynı dili konuşan sanatçı; Malik BULUT

  " Heykel, duygu ve düşüncelerin dokunulabilir hale gelmesidir." 

 • Mermerl

 • Heykel

 • Heykeltraşlar

 • Taşlar

 • Edebiyat & Güzel Sanatlar ve Biz
  Arzu Çağlayan
  PDF Olarak Görüntüle

  İnsanı ve dünyayı bilge duyarlılığıyla okuyan, sözcükleri kanatlandıran, eşsiz imgelerle şiiri buluşturan, şiir insan;!

  Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

  Görünenle olmak

  Düşünmek

  Görünmeyenle 

 • Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

 • Bulmaca
  PDF Olarak Görüntüle
  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle