TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
SUNUŞ
PDF Olarak Görüntüle
İMDAT...! YOK MU KURTARAN? Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerindeki Korunması Gerekli Jeolojik Miras
Fuat Şaroğlu Efe Demirci
PDF Olarak Görüntüle

Kuzey Anadolu Fayı üzerinde yapılan çalışmalar, genişliği 100 metreden 10 km ye kadar değişen bir zon içinde geliştiğini ve üzerinde bilimsel, eğitici ve mühendislik uygulamalarına yönelik önemli bilgiler içerdiğini ortaya koymuştur. Ender rastlanan, yok olduğunda yerine konulamayacak olan fakat korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gereken bu bilgiler, birer jeosit niteliğindedir. Bu jeositler yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) üzerinde bulunan bu jeositlerin bazıları, günümüzde başta insanoğlunun bilinçsiz faaliyetleri nedeniyle tahrip edilerek zarar görmektedir. Bu jeositler, Jeolojik Mirası Koruma Derneği’nin (JEMİRKO) jeokoruma amaçlı envanterler listesine girmiş ve korunması gerektiği vurgulanmıştır. Ancak, günümüzde jeokorumanın yasal statüsünün bulunmaması nedeniyle koruma konusunda herhangi bir yaptırım uygulan(a)mamaktadır. KAFZ üzerinde bulunan ve yok olma tehlikesi taşıyan bu jeositlerin yok olmadan korunacağı ümidiyle...!

 • JEMİRKO

 • Kuzey Anadolu Fay Zonu

 • Jeosit

 • Riede kırıklar

 • Ketin , İ. 1948. Uber die tektonisch-mechanischen Folgerungen aus den grossen anatolischen Erdbeben des letzten Dezenniums. Geol. Rund. 36:77-83

 • Şengör, AMC. 1979. The North Anatolian Transform Fault: its age, offset and tectonic significance. J. Geol. Soc. London 136:269-82

 • Barka, A. 1992. The North Anatolian Fault zone. Ann. Tecton. 6:164-9

 • Seymen, İ. 1975. Kelkit Vadisi Kesiminde Kuzey Anadolu Fay Zonunun Tektonik Özelliği.Doktora Tezi İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi 192s., İstanbul

 • Şaroğlu, F. 1988. Age and offset of the North Anatolian Fault. METU J. Appl. Sci.21:65-79

 • Koçyiğit, A. 1989. Suşehri basin: an active faultwedge basin on the North Anatolian Fault Zone, Turkey. Tectonophysics 167:13-29

 • Koçyiğit, A. 1990. Tectonic setting of the Gölova Basin: total offset of the North Anatolian Fault Zone, E. Pontide, Turkey. Ann. Tecton. Spec. issue IV:155-70

 • Şaroğlu F, Herece E, Sarıaslan M ve Emre Ö. 1995. Yeniçağa-Gerede-Eskipazar arasının jeolojisi ve Kuzey Anadolu Fayı`nın genel özellikleri, MTA raporu no:9873.

 • Emre, Ö., Duman, T. Y., Özalp, S. Elmacı, H., Olgun, Şaroğlu, F., 2013. Active Fault Map of Turkey with and Explanatory Text. General Directorate of Mineral Research Expolaration. Special Publication Series-30. Ankara- Turkey.

 • Emre, Ö., Kondo, H., Özalp, S., Elmacı, H. and Kürçer, A., 2010. Fault geometry and slip distribution associated with the 1939 Erzincan Earthquake (M: 7.9), North Anatolian Fault. European Geosciences Union General Assembly 2010, 02-07 May 2010, Geop

 • Şaroğlu, F., Emre, Ö., ve Boray, A. 1987. Türkiye`nin Diri Fayları ve Depremsellikleri. MTA Genel Müdürlüğü Rapor No: 8174, 394s. Ankara.

 • Bozkurt, E., 2001. Neotectonics of Turkey-a synthesis. Geodinamica Acta, 14, 3-30.

 • Emre, Ö., Duman, T.,Y., Özalp, S., Şaroğlu, F., Olgun, Ş., Elmacı, H. VE Çan, T., 2016. Active Fault Database of Turkey. Bull. Earthquake Eng., Original Research Paper. Doi: 10.1007/s 10518-016-0041-2

 • Duman, T. Y., Çan, T., Emre, Ö., Kadirioglu, F.T., Başarır Baştürk, N., Kılıç, T., Arslan, S., Özalp, S., Kartal, R.F., Kalafat, D., Karakaya, F., Eroğlu Azak, T., Özel, N.M., Ergintav, S., Akkar, S., Altınok, Y., Tekin, S., Cingöz, A., Kurt. A.İ. 20

 • Herece E, Akay E. 2003. Kuzey Anadolu Fayı (KAF) Atlası/Atlas of North Anatolian Fault (NAF). Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Özel Yayın. Ser. 2, Ankara, [IV]+61 pp.+13 appendices as separate maps

 • Ambraseys, N.N., 1970. Some characteristic features of the North Anatolian Fault Zone. Tectonophysics, 9, 143-165.

 • Ambraseys, N.N., 1988, Engineering seismology. Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 17, 1-105.

 • Soysal, H., Sipahioğlu, S., Kolçak, D., Altınok, Y. 1981. Türkiye ve Çevresinin Tarihsel Deprem Kataloğu (M.Ö. 2100-M.S. 1900). TÜBİTAK Proje No: TBAG-341.

 • Ambraseys NN, Jackson JA. 1988. Faulting associated with historical and recent earthquakes in the Eastern Mediterranean region. Geophys. J. Int. 133:390-406

 • Şaroğlu, F., ve Emre, Ö., 2006, Aktif Tektonikle İlgili Jeositlere Türkiye’den Örnekler, 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 467 (abstracts)

 • Steinbgugge, K.V., Zacker, E.G., Tocher, D., Whitten, C.A., Claire, C.N. 1960. Creep on the San Andreas Fault, Bulletin of Seismological Society of America, 50, 3, 389-415

 • Ayhan, M.E. and Koçyiğit, A., 2010. Displacements and kinematics of the February 1, 1944 Gerede earthquake (North Anatolian Fault System, Turkey): geodetic and geological constraints. Turkish Journal of Earth Sciences, 19, 285-311.

 • Kondo, H., Y. Awata, Ö. Emre, A. Doğan, S. Özalp, F. Tokay, C. Yıldırım, T. Yoshioka, and Okumura, K., 2005. Slip distribution, fault geometry, and fault segmentation of the 1944 Bolu‐Gerede earthquake rupture, North Anatolian Fault, Turkey, Bu

 • Çakir, A., Akoglu, M. Belabbes, S. Ergintav, S. and Meghraoui, M. 2005. Creeping along the İsmetpaşa section of the North Anatolian fault (Western Turkey): Rate and extent from InSAR, Earth Planet. Sci. Lett., 238, 225-234, doi:10.1016/j.epsl.2005.06

 • Aytun, A., 1973, İsmetpaşa İstasyonu Civarında Krip Ölçümleri, Kuzey Anadolu Fayı ve Deprem Kuşağı Sempozyumu, MTA Enstitüsü Yayınları 114-121.

 • Aytun, A., 1982. Creep measurements in the Ismetpasa region of the North Anatolian Fault Zone. In: Proceedings, Multidisplinary Approach to Earthquake prediction, in: A.M. Isikara and A. Vogel, (Ed.), Friedr. Vieweg and Sohn, Braunshweig/Wiesbaden, 2

 • Altınok Erayık, S., 2016. Kuzey Anadolu Fay Zonu`nda Gerede Bayramören Arasında Meydana Gelen Krip Hareketini Yersel LIDAR ile izlenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi (Ulusal Tez İzleme Merkezi Kayıt No: 101

 • Şaroğlu, F. Kazancı, N., Emre , Ö. Saraç, G. Doğan, A., 2002. Akçaşehir formasyonunun genel özelliği ve KAF ile ilişkisi, Aktif Tektonik Çalışma Grubu 6. Toplantısı bildiri özleri

 • Şaroğlu, F. Kazancı, N., Emre , Ö. Doğan, A., Saraç, G. 2003. The Neogene Akçaşehir Formation. A possible constrain on the age of The North Anatolian Fault, Turkey, Geophysical Research Abstracts, 5, 10759

 • Saraç. G., 2003 Türkiye omurgalı fosil yatakları MTA rapor no:10609 (yayınlanmamış)

 • Aydın, A., Nur, A. 1982. Evolution of Pull-Apart Basins and Their Scale Independence. Tectonics, 1, 91-105.

 • Gürbüz, A. 2010. Geometric characteristics of pull-apart basins Lithosphere, 3, 199-206

 • Akpınar, Z., 2010. Erzincan Havzasının tektonik gelişiminin paleomanyetik ve potansiyel alan verileri ile incelenmesi, Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 178 sayfa

 • Yoshioka, T., Okumura, K. ve Kuşcu, I., 1991. Trench excavation of the North Anatolian Fault, Turkey. Chishitsu News 1991, 60-66

 • Sancar, T, Akyüz, H. S. 2014. Kuzey Anadolu Fay Zonu, Ilıpınar Segmenti’nin (Karlıova, Bingöl) Paleosismolojisi, Türkiye Jeoloji Bülteni, 57, 2, 35-52

 • Yer Değiştir(mey)en Kent: PALU/ELAZIĞ
  Fuat Şaroğlu Anil Ardahanlioğlu Efe Demirci
  PDF Olarak Görüntüle

  Toz duman içinde bıraktı felek Palu’da eğlenen, gülen kalmadı. Her Cuma al ata binip gelecek, Cirit meydanına gelen kalmadı. (Tarihte ve Günümüzde Palu, 1998). 

 • Aşınım-birikim

 • Paleosismoloji

 • Doğal afetler

 • DAFZ

 • Emre, Ö., Duman, T. Y., Özalp, S. Elmacı, H., Olgun, Ş., Şaroğlu, F., 2013. Active Fault Map of Turkey with and Explanatory Text. General Directorate of Mineral Research Expolaration. Special Publication Series-30. Ankara- Turkey.

 • Emre, Ö., Duman, T.,Y., Özalp, S., Şaroğlu, F., Olgun, Ş., Elmacı, H. VE Çan, T., 2016. Active Fault Database of Turkey. Bull. Earthquake Eng., Original Research Paper. Doi: 10.1007/s 10518- 016-0041-2

 • Duman, T. Y., Çan, T., Emre, Ö., Kadirioglu, F.T., Başarır Baştürk, N., Kılıç, T., Arslan, S., Özalp, S., Kartal, R.F., Kalafat, D., Karakaya, F., Eroğlu Azak, T., Özel, N.M., Ergintav, S., Akkar, S., Altınok, Y., Tekin, S., Cingöz, A., Kurt. A.İ. 20

 • Arpat, A. E. ve Şaroğlu, F., 1972. Doğu Anadolu Fayı İle İlgili Bazı Gözlem Ve Düşünceler. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 73, 1-9.

 • Şaroğlu F, Emre Ö, Kuşçu I., 1992. The East Anatolian Fault Zone of Turkey. Annales Tectonicae 6, 99-125.

 • Ambraseys, N.N., 1988. Engineering seismology. Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 17, 1-105.

 • Ünal, M. A., 1992. “XVI. Yüzyılda Palu Hükümeti”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mavi Gezegen Yıl 2018 Sayı 25 33 Dergisi, Sayı: 7, s. 241-265.

 • Bakıcı, Y., Alsaç, H., Büyük, M., Tetik, Z., Arı, M., 1998. Tarihte ve Günümüzde Palu s.236.

 • Aydemir, H., 2014. Palu`yu Tanıyalım Broşürü, Palu Belediyesi Kültür Yayınları No: 2.

 • Karabulut, S., 2017. Palu`nun Siyasi/Ekonomik Tarihi (XIV-XVIII. Yüzyıllar Arası) Ve Palu Çarşısı`na Dâir Vakıfname Belgesi`nin Tercümesi. OTAM, 41.

 • Çakar, E., 2018. Osmanlı arşiv belgeleri ışığında Palu Köprüsü. Murat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi Cilt: V, Sayı:1, Elazığ.

 • Sirel, E., Metin, S., Sözeri, B., 1975. Palu (KD Elazığ) denizel Oligosen’in stratigrafisi ve mikropaleontolojisi, Türkiye Jeoloji Bülteni, Sayı: 18/1-2. ISSN 1010-9164.

 • Tarhan, N., 2002. 1/500.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası, Erzurum Paftası, No:11, Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Ankara.

 • Herece, E., 2008. Doğu Anadolu Fayı (DAF) Atlası. MTA Özel Yayın Serisi, No: 13, 359s., Ankara.

 • Pınar, N. ve Lahn, E. 1952. Türkiye Depremleri İzahlı Kataloğu. Bayındır Bakanlığı Yayınları, Ankara.

 • Ergin, K., Güçlü, U., Uz, Z. 1967. Türkiye ve Civarının Deprem Kataloğu (Milattan sonraki yıllardan 1964 sonuna kadar) İst. Tek. Üniv. Maden. Fak., Arz Fiziği Enst. Yay. 24, 169 s. İstanbul.

 • Ergin, K., Güçlü, U., Aksoy, G. 1971. Türkiye Dolaylarının Deprem Kataloğu “1965-1970” İst. Tek. Üniv. Maden Fak., Arz Fiziği Enst. Yay. 28, 93 s., İstanbul.

 • Soysal, H., Sipahioğlu, S., Kolçak, D., Altınok, Y. 1981. Türkiye ve Çevresinin Tarihsel Deprem Kataloğu (M.Ö. 2100- M.S. 1900). TÜBİTAK, Proje No: TBAG-341.

 • Ambraseys, N. N., Finkel C., 1995. The Seismicity of Turkey and adjacent areas. A Historical Review, 1500-1800. Eren, Istanbul, 240 pp.

 • Ambraseys, N. N., 1989. Temporary seismic quiescence: SE Turkey. Geophysical Journal International, Volume 96, Issue 2, P. 311-331.

 • Arpat, A. E. ve Şaroğlu, F., 1975. Türkiye’de Bazı Önemli Genç Tektonik Olaylar. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 18, 29–41.

 • Sevin, V. 2005. Elazığ/Bahçecik Yazıtı ve Urartu Eyalet Sistemi Üzerine Düşünceler, Murat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15/2, Elazığ, s. 379-384.

 • Benjelloun, Y., de Sigoyer, J., Garambois, S. Şahin M. 2018, Construction history of theaqueduct of Nicaea (İznik, NW Turkey) and its on-fault deformation viewed from archaeological and geophysical investigations, Journal of Archaeological Science: R

 • Çetin, S., Ergintav, S., Doğan, U., Çakır, Z., Şentürk, S., Karabulut, H., Şaroğlu, F., Julait, W., Özener, H., 2016a. İnSAR ve GPS ölçüleri ile Doğu Anadolu Fayı Boyunca Hazar Gölü- Palu Arasında Krip Araştırması, ATAG 20. Aktif Tektonik Araştırma G

 • Kültürde Yerbilimlerinin İzleri
  Nazire Özgen Erdem Fuat Şaroğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öz: İnsanlık tarihi, taş devri ile başlatılmıştır ve yerkabuğuna ait malzemeler olan madenlerin insan hayatının ve uygarlık düzeyinin gelişmesine bağlı olarak yine bakır, tunç, demir devri gibi madenlere yönelik adlandırmalarla devam etmiştir. İlk dönemlerde duvar resimleriyle başlayan insanlık kültürü, yazının icadına kadar sözlü, takibinde ise yazılı kültür yapıtları ile zenginleşmiştir. Sözlü ya da yazılı tüm kültürel yapıtlarda insanoğlunun iç içe yaşadığı çevresel faktörler yönlendirici olmuştur. Özellikle jeolojik ya da jeomorfolojik olaylar, yapılar ve malzemeler kültürün temel malzemeleridir. Bir bölgenin kültürü, geçmişi ve coğrafyasını anlamada yer adları önemli bir kaynak rolü üstlenir. Sanayi devriminden önce doğa ile iç içe yaşayan insan toplulukları yaşadıkları bölgelere, kullandıkları birçok alana (su kaynakları gibi) ve hatta çocukları için bölgenin doğal yapısını anlatan isimleri tercih etmişlerdir. Çeşitli kültürlerde; jeolojik afetlere (yanardağ, deprem gibi), jeo-Mavi Gezegen Yıl 2018 Sayı 2536 lojik süreçlerle oluşmuş ilgi çekici jeomorfolojik yapılara, jeolojinin malzemeleri olan fosiller veya madenlere efsanelerde, mitlerde, masallarda, yerlerdeler, ağıtlarda ya da şiirlerde sıklıkla rastlanır. Görüntüleriyle farklı varlıklara benzetilmiş kaya blokları taş kesme efsaneleri ile kültürlere dâhil edilmiştir. Bu örneklerin dağılımı değerlendirildiğinde kültürel zenginliğin jeolojik çeşitlilikle doğru orantılı olarak artığı söylenebilir. 

 • Kültürel jeoloji

 • Fosil

 • Jeolojik afetler

 • Jeomorfolojik

 • https://www.turkedebiyati.org: erişim tarihi: 04.05.2018

 • Kazancı, N., Özgen Erdem, N., Erturaç, M.K., 2017. Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras; Yerbilimlerinin Yeni Açılımları. Türkiye Jeoloji Bülteni, 60/1, 1-16.

 • Kazancı, N., 2005. Kültürel jeoloji, Mavi Gezegen 12, 14-16.

 • Altunışık, İ., 2009. Coğrafi Bakımdan Batman İli Yer Adları. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya (Türkiye Coğrafyası) Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 154s (Yayınlanmamış).

 • Başkan, Ö., 1971. Türkiye Köy Adları Üzerine Bir Deneme. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1970. Türk Dil Kurumu Yayınları 319, 237-251.

 • Aksan, D., 1974. Anadolu Yer Adları Üzerine En Yeni Araştırmalar. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1973-1974, 185-193.

 • Kaya, F., 2001. Ağrı Ovası ve Çevresini Coğrafi Etüdü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi.

 • Kaya, F., 2013. Ağrı Merkez İlçede Köy Yerleşmelerinin Coğrafi Şartlarla İlişkisi. International Journal of Social Science, 6/8, 297-328.

 • Şaroğlu, F. 1983. Bingöl Dağı ve öyküleri. Yeryuvarı ve İnsan, 3-4.

 • Akar, A., 2006. Renge Bağlı Yer Adlandırmalarında Muğla Örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20, 51-63.

 • Gabain, A. Von., 1969. Persönliche Erinnerungen an W. Bang-Kaup. Sprache Geschichte und Kultur der altaischen Völker, Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients 5, Berlin, s. 51-55.

 • Baskın, S. & Buzlukluoğlu Arslan, S., 2014. Yer Adlarının Dili: Tokat İli Örneği. Route Educational and Social Science Journal, 1/3, 391-409.

 • Özer, E., 2005. Amasyalı Strabon ve Anadolu Madenleri. I. Madencilik Bülteni, Kültür-Sanat, 48-50, Aralık.

 • https://tr.wikipedia.org: erişim tarihi: 07.06.2018

 • www.kemer-antalya.com/tr: 07.06.2018

 • Mayor, A., 2007. Place names describing fossils in oral traditions. Geological Society, London, Special Publications, 273, 245-261.

 • Gökalp Alpaslan, G., 2002. XIX. yüzyıl yazılı anlatılarında sözlü kültür etkileri. Kültür Bakanlığı Yayınları, 1015s, Ankara.

 • Kara, R., 1993. Erzincan’ın Gözyaşları (Deprem, Ağıt ve Destanları). Eryaksan Yayınevi, 256s.

 • Altunel, E., 2012. Kültürel Jeoloji: Jeoloji’nin İnsanoğlunun Yaşamı Üzerindeki Etkileri. İç. Kuvaterner Bilimi, Ed: Kazancı, N. ve Gürbüz, A., Ankara Üniversitesi Yayınları No: 350, 195- 214.

 • Karaoğlu, Ö. & Kılıç, S., 2017. Nemrut Volkanı ve Kral Nemrut`un Efsanesi. Mavi Gezegen, 22, 28-37.

 • https://onedio.com: erişim tarihi: 25.06.2018

 • Sarı, E., 2016. Halk Efsaneleri. Nokta E-Book Publishing, 113s.

 • Mayor, A., 2004. Geomythology in Enclopedia of Geology, ed Richard Selley, Robin Cocks, and Ian Palmer. Forthcoming, Elsevier, fall 2004.

 • http://www.skeptophilia.com: erişim tarihi: 17.07.2018

 • http://www.tosya.gov.tr: erişim tarihi:04.05.2018

 • https://www.picbon.com: erişim tarihi: 15.06.2018

 • https://justviral.eu: erişim tarihi: 15.06.2018

 • https://depositsmag.com: erişim tarihi: 16.06.2018

 • http://jean-ours.filippi.pagesperso-orange.fr: erişim tarihi: 16.06.2018

 • https://www.norsemyth.org: erişim tarihi: 16.06.2018

 • Sakınç, M., 2008. Dünya folklorunda fosillerin rolü. Bilim ve Gelecek, 58.

 • https://ichn.iec.cat: erişim tarihi: 17.05.2018

 • Yardımcı, M., 2008. Geleneksel Kültürümüzde Taş ve Zile’de Taşlarla İlgili İnanmalar, Uygulamalar ve Oyunlar. Tarih ve Kültürü ile Zile Sempozyumu, (1-16).

 • Eliade, M., 2003b. Dinler Tarihine Giriş, çev. Lale Arslan, Yayıma haz. Ergun Kocabıyık, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

 • Daşdemir, Ö., 2013. 18. Yüzyıla Ait Bir Risaleye Göre Mıknatısın Dinsel-Büyüsel ve Tıbbi İşlevleri. Dede Korkut Uluslararası Türk ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 54-68.

 • Üçer, M., 1989. Sivas`ta Folklorik Tıp ve Bunun Modern Tıptaki Yeri. Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildirileri (23-25 Kasım 1988), Ankara: MFAD Yayınları, 253-266.

 • Sırrı, N., 1930. Erzurum`da Tıpkı Taşı. Halk Bilgisi Haberleri, 4, 10-11.

 • Kıyak, A., 2012. Halk Dindarlığı Bağlamında Kutsal Mekân Anlayışı, Baskil Örneği. Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1/2, 159-181.

 • Beydili, Celal., 2005. Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, çev. Eren Ercan, Ankara: Yurt Kitap-Yayın.

 • Ögel, B., 1971. Türk Mitolojisi- I. Cilt, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

 • Seyidoğlu, B., 2005. Mitoloji Üzerine Araştırmalar (Metinler ve Tahliller). İstanbul Dergâh Yayınları.

 • Dürüşken, Ç., 1994. Antikçağ`da Psykhe Kavramına Genel Bir Bakış I. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi. (Ayrı Basım)

 • Demir, R. & Kılıç, M., 2003. Cevâhirnâmeler ve Osmanlılar Dönemi`nde Yazılmış İki Cevâhirnâme. Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), 14, 1-64.

 • https://arkeoloji.biz: erişim tarihi: 24.06.2018

 • http://ismek.ist: erişim tarihi: 24.06.2018

 • http://www.moment-expo.com: erişim tarihi: 24.06.2018 (47) Oğuz, M.Ö. & Ersoy, P., 2007. Türkiye’de 2006 Yılında Yaşayan Taş Kesilme Efsaneleri, Mekânlar ve Anlatılar. Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma Ve Uygulama Merkezi (Thbmer) Yayınları

 • Oğuz, M.Ö. & Ersoy, P., 2007. Türkiye’de 2006 Yılında Yaşayan Taş Kesilme Efsaneleri, Mekânlar ve Anlatılar. Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma Ve Uygulama Merkezi (Thbmer) Yayınları: 11, 207s.

 • https://birevinhikayesi.wordpress.com: erişim tarihi: 02.07.2018

 • Jeolojiye Adanmış Bir Yaşam: Dr. Jeoloji Yüksek Müh. Fuat ŞAROĞLU
  Anil Ardahanlioğlu İbrahim Akkuş
  PDF Olarak Görüntüle

  Fuat Şaroğlu, 1944 Yılında Mardin`de doğdu. Sekiz çocuklu ailenin beşinci çocuğudur. İlköğrenimini Gazipaşa İlkokulunda, orta öğrenimini Mardin Lisesinde bitirdi. Yüksek öğrenimine 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Bölümünde başladı. 1969 yılında jeoloji lisans, 1972 yılında da yüksek jeoloji bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede 1982-1985 yılları arasında "Doğu Anadolu`nun Neotektonik Dönemde Jeolojik ve Yapısal Evrimi" konulu doktora çalışmasını yaptı.

 • JEMİRKO

 • UNESCO

 • Neotektonik

 • Jeodinamik

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle