TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
SUNUŞ
PDF Olarak Görüntüle
Çarpışan Kayaların (Rumeli Feneri-İstanbul) Üç Öyküsü
Mehmet Namik Yalçin Serkan Angi Yildirim Güngör
PDF Olarak Görüntüle

İason önderliğindeki elli kahraman, Salmydessos Kralı Phineus`un; "Burada rüzgârlar o kadar kuvvetli eser ki, boğazın iki tarafındaki kayalar rüzgârın şiddetine dayanamaz ve birbirlerine doğru hareket ederek çarpışırlar. Bu dar ve tehlikeli boğazı geminizle ezilmeden geçebilmeniz için; buraya yaklaştığınız zaman eğer rüzgâr çıkarsa, Çarpışan Kayaların bulunduğu yöne doğru bir güvercin uçurun. Eğer güvercin kayaların arasından ezilmeden geçerse, siz de geçebilirsiniz; hayır geçemez ve kayalar tarafından ezilirse, derhal geri dönün" uyarısını dikkate almışlar ve bu sayede, Çarpışan Kayaların arasından geçerek yolculuklarına devam edebilmişlerdir. Böylece "Argonoutlar ve Altın Post" efsanesi de başlamış olur.

 • Çarpışan Kaya

 • Argonoutlar

 • Pompei Sütunu

 • [1] Şengör, A. M. C., 2002, Is the ‘Sympliga- des’ Myth the Record of a Tsunami that Ente- red the Bosphorus? Simple Empirical Roots of Complex Mythological Concepts. Mauers- chau: Festschrift für Manfred Korfmann, Hrsg. Rüstem Aslan, Stephan Blum, Gabrielle Kastl, Frank Schweizer, Diane Thumm. Remshal- denGrunbach: Greiner, 1-3, 1005-1028.

 • [2] Guillaume-Antoine Olivier, 1806, https:// commons.wikimedia.org/wiki/File: Bospho- re_de_Thrace_ou_Canal_de_la_Mer_Noire_- _Olivier_Guillaume_Antoine_-_1801.jpg

 • [3] Tüysüz, O.,Aksay, A., Yiğitbaş, E., 2004, Batı Karadeniz Litostratigrafi Birimleri. MTA Stratigrafi Komitesi Litostratigrafi Birimleri Serisi, 1, 1-92

 • [3] Tüysüz, O.,Aksay, A., Yiğitbaş, E., 2004, Batı Karadeniz Litostratigrafi Birimleri. MTA Stratigrafi Komitesi Litostratigrafi Birimleri Serisi, 1, 1-92

 • [4] Özgül, N., 2011, İstanbul İl Alanının Jeolo- jisi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Planlama ve İmar Daire Başkanlığı, Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü, İstanbul, 305 s.

 • [5] Erdem, M.E., Özcan, E., Yücel, A.O., Okay, A.I., Erbay, S., Kayğılı, S., Yılmaz, İ., 2021, Late Campanian larger benthic foraminifera from the Zekeriyaköy Formation (İstanbul,NW Turkey): taxonomy, stratigraphy, and paleoge- ography. Turkish Journal of Earth Science,30, 1, 1-21. https://doi.org/10.3906/yer-2007- 9.

 • [6] Emir, O. 2009, Argonautlar Efsanesi: Bir Mi- tosun Ardındaki Gerçekler ve Kolkhis. Ulusla- rarası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 6, 9-24.

 • [7] Howard Davie, https://en.wikipedia.org/wiki/ Symplegades

 • [8] Yavuz, M.F., 2016, Anaplous Bosporu, (yazan Byzantios, D., çeviren M.F. Yavuz). Boğaziçi’n- de Bir Gezinti, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 72-74.

 • [9] Yavuz, M.F., 2013, Kyaneai Kayasını Ziyaret Eden Batılı Seyyahlar, Diplomatlar ve Kaya Üzerindeki Sunak & Yazıt. İstanbul Araştırma- ları Yıllığı, Ed.: Erkan Bora, İstanbul Araştır- maları Enstitüsü Yayını, İstanbul, 9-23.

 • [10] Özkaya, A.S., 2019, İstanbul’un En Eski Di- kilitaşı: Hayat Kurtaran Pompei Sütunu. İstan- bul’un Simge Taşları, Haz.: Fatih Dalgalı, İBB Kültür A.Ş. Yayını, İstanbul, 69-95.

 • [11] George Sandys, 1610, https://en.wikipe- dia.org/wiki/George_Sandys#cite_note-:1-4

 • [12] Ketin, İ., 1970, Türkiye’de Önemli Jeolojik Aflörmanların Korunması. Türkiye Jeoloji Bül- teni, 13, 2, 90-93.

 • [13] Kazancı, N., 2014, Şehircilikte Jeolojik Mi- ras ve İstanbul Büyükşehirin Yokolan Jeo-de- ğerleri. Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı, İs- tanbul’un Jeolojisi Sempozyumu 4, 26-27-28 Aralık 2014, İstanbul, 125-129.

 • [14] Yalçın, M.N., 2017, İstanbul’un kaybolan değerlerine farklı bir örnek: Jeolojik Miras. Mimar.ist, 17, 58, 18-22. ISSN 1302-8219.

 • [15] Jeoloji Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras Komisyonu, 2020, İstanbul’un Jeolojik Miras Ögelerinin Tespiti ve Kültürel Jeoloji Yürüyüş Rotası Etkin- liği Ugulama Projesi, 25-41. ISBN: 978-605- 01-1378-5.

 • İnsanın Fosil Kalıntılarından Öğrendiklerimiz: Geçmişi Aynada Görmek
  Fadime Suata Alpaslan Güldemin Darbaş
  PDF Olarak Görüntüle

  İnsanı diğer canlılardan ayırt eden fark ya da farklılıklar nelerdir? İnsanlar doğa içindeki konumlarını sorgulamaya ne zaman başladılar? Peki ya bir arada yaşamaya nasıl ve ne zaman karar verdiler? İnsanlık tüm zamanlardan beri var mıydı, yoksa yeryüzünde belli bir zamanda mı ortaya çıktı? Öyleyse bu süreç nasıl ilerledi?

  Bu ve buna benzer sorular, binlerce yıldır insan zihnini meşgul ediyor. Ancak sadece birkaç yüzyıldır bunlara anlamlı yanıtlar üretilebiliyor. Ana araştırma nesnesi "insan fosili" ve ürettiği her şeyi inceleyen "antropoloji"  bilimi, insana, geçmişine ve kültürüne dair her şeyi bildiriyor.

 • İnsan Fosili

 • Antroloji

 • Doğal Seleksiyon

 • [1] https://bilimveutopya.com.tr/insana-ulasma- da-dev-adim-dogu-afrika-rift-vadisi

 • [2] https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/ant- ropoloji-nedir-szcu2-5815824/ [3] Suata Alpaslan, F., 2019. Paleontoloji, Paleo- antropoloji ve Paleoekoloji, Sonçağ Akademi Yayınları, s. 1-166. [4] https://anthro.utah.edu/_images/banner- s/1500x750/ bioanth%20skulls.jpg [5] Başoğlu, O., 2010. Evrimsel Gelişim Süre- cinde İnsan Ailesinin Paleodemografik Yapısı, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 32, s. 341-349. [6] Kaya, F., 2016. Çevresel ve Paleoiklimsel Fak- törlerin Etkisinde Doğu Afrika’da İnsanın Evri- mi, Kebikeç, vol. 41, 23, s. 259-281. [7] https://www.fieldmuseum.org/science/rese- arch/area/anthropology-biological-anthro- pology/biological-anthropology [8] Gözlük Kırmızıoğlu, P., Başoğlu, O., Pehle- van, C., Eser, E., Kocaoğlu, B., Topdemir, H. ve Torun, N., 2016. Tarsus (Makam Cami) İn- sanlarında Ağız ve Diş Sağlığı, Hitit Üniversi- tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (1), s. 99-118. [9] Başoğlu, O., 2012. Nevşehir/Camihöyük Helenistik-Roma Dönemi İnsanlarının Sağlık Sorunları, Olba, Sayı 20, s. 1-27. [10] Suata Alpaslan, F., Bıçak, S., Gözlük Kırmı- zıoğlu, P., 2018. Zeytinli Ada (Balıkesir-Erdek) Toplumunda Diş Çürüğü, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Anarsan Sem- pozyumu Özel Sayısı, Cilt 11, Sayı 2, s. 859- 876. [11] Suata Alpaslan, F. ve Bekmez M. S., 2015. Zeytinli Ada (Erdek-Balıkesir) Topluluğundan Erken Bizans Dönemi’ne Ait Bir Sifilis (Frengi) Örneği. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fa- kültesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 39/1, s. 11- 20. [12] Akın, G., 2011. Antropoloji ve Antropoloji Tarihi, Tiydem Yayıncılık, s.1-247. [13] Emiroğlu, K. ve Aydın, S., 2003. Antropoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, s. 228-232. [14] Suata Alpaslan, F. ve Uz, B., 2017. Kirazlıde- re İskelet Topluluğunun Çene Ve Diş Patolojisi Açısından İncelenmesi, Cumhuriyet üniversite- si Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 41/2, s. 1-19. [15]https://io9.gizmodo.com/how -far- ming-almost-destroyed-human-civilizati- on-1659734601 [16]https://www.gazeteduvar.com.tr/bi- lim/2018/12/26/kocabas-fosili-bize-ne- ler-anlatiyor

 • [3] Suata Alpaslan, F., 2019. Paleontoloji, Paleo- antropoloji ve Paleoekoloji, Sonçağ Akademi Yayınları, s. 1-166.

 • [4] https://anthro.utah.edu/_images/banner- s/1500x750/ bioanth%20skulls.jpg

 • [5] Başoğlu, O., 2010. Evrimsel Gelişim Süre- cinde İnsan Ailesinin Paleodemografik Yapısı, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 32, s. 341-349.

 • [6] Kaya, F., 2016. Çevresel ve Paleoiklimsel Fak- törlerin Etkisinde Doğu Afrika’da İnsanın Evri- mi, Kebikeç, vol. 41, 23, s. 259-281.

 • [7] https://www.fieldmuseum.org/science/rese- arch/area/anthropology-biological-anthro- pology/biological-anthropology

 • [8] Gözlük Kırmızıoğlu, P., Başoğlu, O., Pehle- van, C., Eser, E., Kocaoğlu, B., Topdemir, H. ve Torun, N., 2016. Tarsus (Makam Cami) İn- sanlarında Ağız ve Diş Sağlığı, Hitit Üniversi- tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (1), s. 99-118.

 • [9] Başoğlu, O., 2012. Nevşehir/Camihöyük Helenistik-Roma Dönemi İnsanlarının Sağlık Sorunları, Olba, Sayı 20, s. 1-27.

 • [10] Suata Alpaslan, F., Bıçak, S., Gözlük Kırmı- zıoğlu, P., 2018. Zeytinli Ada (Balıkesir-Erdek) Toplumunda Diş Çürüğü, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Anarsan Sem- pozyumu Özel Sayısı, Cilt 11, Sayı 2, s. 859- 876.

 • [11] Suata Alpaslan, F. ve Bekmez M. S., 2015. Zeytinli Ada (Erdek-Balıkesir) Topluluğundan Erken Bizans Dönemi’ne Ait Bir Sifilis (Frengi) Örneği. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fa- kültesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 39/1, s. 11- 20.

 • [12] Akın, G., 2011. Antropoloji ve Antropoloji Tarihi, Tiydem Yayıncılık, s.1-247. [13] Emiroğlu, K. ve Aydın, S., 2003. Antropoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, s. 228-232. [14] Suata Alpaslan, F. ve Uz, B., 2017. Kirazlıde- re İskelet Topluluğunun Çene Ve Diş Patolojisi Açısından İncelenmesi, Cumhuriyet üniversite- si Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 41/2, s. 1-19. [15]https://io9.gizmodo.com/how -far- ming-almost-destroyed-human-civilizati- on-1659734601 [16]https://www.gazeteduvar.com.tr/bi- lim/2018/12/26/kocabas-fosili-bize-ne- ler-anlatiyor

 • [13] Emiroğlu, K. ve Aydın, S., 2003. Antropoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, s. 228-232.

 • [14] Suata Alpaslan, F. ve Uz, B., 2017. Kirazlıde- re İskelet Topluluğunun Çene Ve Diş Patolojisi Açısından İncelenmesi, Cumhuriyet üniversite- si Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 41/2, s. 1-19.

 • [15]https://io9.gizmodo.com/how -far- ming-almost-destroyed-human-civilizati- on-1659734601

 • [16]https://www.gazeteduvar.com.tr/bi- lim/2018/12/26/kocabas-fosili-bize-ne- ler-anlatiyor

 • Taşlaşmış/Silisleşmiş Ağaç Oluşumu: Türkiye`den ve Dünya`dan Örnekler
  Sabah Yilmaz Şahin Burcu Çevik Üner Ünal Akkemik
  PDF Olarak Görüntüle

  Jeolojide, "Günümüz bilimsel gözlemlerimizde işleyen aynı doğal yasaların ve süreçlerin, geçmişte evrende her zaman işlediği ve her yerde uygulandığı" varsayımından yola çıkarak; farklı jeolojik dönemlerde, volkanizma ve gömülme gibi süreçlerin etkisinde nadiren ve sınırlı alanlarda oluşan taşlaşmış ağaçlar, bulundukları bölgenin paleocoğrafik, paleobotanik ve paleoklimatolojik özelliklerini yansıtırlar. Çok özel bir fosil grubunu temsil eden taşlaşmış ağaçlar, milyonlarca yıllık yaşları, çok farklı doğal renkleri ve ağaç dokusunu içermeleri ile insanlık tarihi boyunca merak uyandırmışlardır.

 • Silişleşmiş Ağaç

 • Paleobotanik

 • Botanik

 • [1] Matysová, P., 2016, Study of fosil woodby modern anal- ytical methods: casestudies. Doktora Tezi, Charles Uni- versity in Prague, Faculty of Science Institute of Geology and Palaeontology, 61 s.

 • [2] Mustoe, G.E., 2017, Wood Petrifaction: A New View of Permineralization and Replacement. Geosciences, 7, 119.

 • [3] Viney, M., Hickey, R. D. ve Mustoe, G.E., 2019, A Si- licified Carboniferous Lycopsid Forest in the Colorado Rocky Mountains, USA. Geosciences, 9, 1-18.

 • [4] Poole, I., van Bergen, P.F., Kool, J., Schouten, S. ve Cantrill, D.J., 2004, Molecular isotopic heterogeneity of fosil organic matter: implications for delta (13)C- biomass and delta (13) C-palaeoatmosphere proxies. Org. Geochem., 35, 1261-1274.

 • [5] Dernbach, U., Herbst, R., Jung, W., Selmeier, A., Scha- arschmidt, F. ve Velitzelos, E., 1996, Versteinerte Wäl- der, D’Oro,188 s.

 • [6] Jones, T.P. ve Rowe, N.P., 1999, Fossil Plants and Spo- res: Modern Techniques, London, Geological Society of London, 137, 396 p.

 • [7] Taylor, T.N., Taylor, E.L. ve Krings, M., 2009, Paleobo- tany, The Biology and Evolution of Fossil Plants. second ed., Elsevier, Oxford, UK, 1252 s.

 • [8] Sweeney, I.J., Chin, K., Hower, J.C.,Budd, D.A. ve Wol- fe, D.G., 2009, Fossil wood from the middle Cretaceo- us Moreno Hill Formation: unique expressions of wood mineralization and implications for the processes of wood preservation. Int. J. Coal Geol. 79, 1-17.

 • [9] DiMichele, W.A. ve Falcon-Lang H., 2011, Fossil forests in growth position (T0 assemblages): origin, taphono- mic biases and palaeoecological significance. Journal of the Geological Society, London, 168, 585-605.

 • [10] Selmeier, A., 2001, Silicified Miocene woods from the North Bohemian Basin (Czech Republic) and from Ku- zuluk, district Adapazarı (Turkey). Mitt. Bayer. Staatsslg. Palaont. Hist. Geol., 41, 111-144.

 • [11] Kutluk, H., Kır, O. ve Akkemik, Ü., 2012, First Re- port of Araucariaceae wood (Agathoxylon sp.) from the Late Cretaceous of Turkey. International Association of Wood Anatomists, 33, 319-326.

 • [12] Kaydu Akbudak, İ., Başıbüyük, Z. ve Gürbüz, M., 2017, Zile Silisleşmiş Ağaçlarının Mineralojik ve Ge- molojik İncelemesi, Tokat-Türkiye. 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Kitabı, 136-137.

 • [13] Polat, S., Güney, Y., Ege, İ. ve Akkemik, Ü., 2019, Banaz’da (Uşak) Yeni Bulunan Petrifiye Alanı ile İlgili İlk Bulgular. Coğrafi Bilimler Dergisi, 17, 384-402.

 • [14] Yurtseven, N., 2018, Osmancalı (Manisa) Köyünde Taşlaşmış Ormanlar Üzerine Coğrafi İnceleme. TÜCA- UM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu Bildiri Kitabı, 875-892.

 • [15] Çevik Üner, B., Akkemik, Ü. ve Yılmaz Şahin, S., 2020, Malkara-Keşan (GB Trakya) çevresinde bulunan silisleşmiş ağaçların türlerinin tespiti ve mineralojik-pet- rografik özellikleri. Eurasian Journal of Forest Science, 8, 309-337.

 • [16] Çevik Üner, B., Yılmaz Şahin, S. ve Akkemik, Ü., 2022a, Mineralogical and paleobotanical investigati- ons of Oligo-Miocene petrified wood from the sout- hwest of Thrace Basin (NW Turkey). Turkish Journal of Earth Sciences. 31, 49-70.

 • [17] Akkemik, Ü. ve Çelik, H., 2022, Türkiye’de tespit edi- len fosil gymnosperm ağaçlarının mekânsal ve zaman- sal dağılımı. Turkish Journal of Biodiversity, 5, 57-66.

 • [18] Suneson, N.H., 2010, Petrified Wood In Oklahoma. Oklahoma Geological Survey, Information Series 14. [19] Mustoe, G.E., 2015, Late Tertiary Petrified Wood from Nevada, USA: Evidence of Multiple Silicification Pat- hways. Geosciences, 5, 286-309. [20] Bardet, M. ve Pournou, A., 2017, NMR Studies of Fos- silized Wood, Annual Reports on NMR Spectroscopy. In: Graham, W. (ed.), Chapter 2, Elsevier, United King- dom,1-203. [21] Nowak, J., Florek, M., Kwiatek, W., Lekki, J., Cheval- lier, P., Zieba, E., Mestres, N.,Dutkiewicz, E.M. ve Kuc- zumow, A., 2005, Composite structure of wood cells in petrified wood. Mater. Sci. Eng. C Biomim. Supramol. Syst., C25, 119-130. [22] Schopf, J. M., 1975, Modes of fosil preservation. Rev. Palaeobot. Palynol. 20, 27-53. [23] Blackwell, W.H. ve Marak, J.H., 1989, The scientific investigation of fosil wood. Miss. Geol. 10, 1-11. [24] Spicer, R.A., 1991, Plant taphonomic processes. in: D.E.G.B. Peter, A. Allison (ed.), Taphonomy: Releasing the Data Locked in the Fossil Record, Plenum Press, New York, NY, 71-113. [25] Üner, B., 2022, Trakya ve Batı Anadolu Bölgeleri Silis- leşmiş Ağaçlarının Jeolojik, Jeokimyasal ve Gemolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 223 s. [26] Çevik Üner, B., Yılmaz Şahin, S. ve Akkemik, Ü., 2022b, Batı Anadolu’da Silislemiş Ağaç Türlerinin Bazı Mineralojik ve Gemolojik Özellikleri. Türkiye Jeoloji Bült., 65, 217-232. [27] Sen, J., 1963, Fine structure in degraded, ancient and buried wood, and in other fossilized plant derivatives. II, Bot. Rev., 29, 230–242. [28] Mustoe, G.E., 2008, Mineralogy and Geochemistry of Late Eocene Silicified Wood from Florissant Fossil Beds National Monument. The Geological Society of America Special Paper, Colorado, 127-140. [29] Mustoe, G.E. ve Viney, M., 2017, Mineralogy of Pa- leocene Petrified Wood from Cherokee Ranch Fossil Forest, Central Colorado, USA. Geosciences, 7, 1-22. [30] Mustoe, G.E, 2018, Non-Mineralized Fossil Wood. Geosciences, 8, 223. [31] Dietrich, D., Lampke, T. ve Röβler, R., 2013, A mic- rostructure study on silicified wood from the Permian Petrified Forest of Chemitz. Palβontologische Zeitschift, 87, 814-834. [32] Ash, R.S. 1998. Petrified Forest, The story behind the scenery. Tenth Printing, Petrified Forest Museum Association, Las Vegas. [33] Schweingruber, F. H., Börner, A. ve Schulze, E. D., 2006, Atlas of Woody plant stems. Evolution, Structure, and Environmental Modification. Springer-Verlag, Ber- lin. [34] Falcon-Lang, H.J., 2005, Intra-tree variability in wood anatomy and its implications for fosil wood systematics and palaeoclimatic studies. Palaeontology, 48, 171- 183. [35] Parham, R.A. ve Gray, R.L., 1984, Formation and Structure of Wood, The Chemistry of Solid Wood. Ad- vances in Chemistry, 207, 3-56. [36] Akkemik, Ü., Kandemir, R., Philippe, M., Güngör, Y. ve Köroğlu, F., 2022, Palaeobiogeographical implications of the first fossil wood flora from the Jurassic of Turkey. Acta Palaeontologica Polonica, 67, 745-766. [37] Akkemik, Ü., Mantzouka, D., Tunç, U. ve Koçbulut, F., 2021, The first paleoxylotomical evidence from the Mid-Eocene Climate Optimum from Turkey. Review of Paleobotany and Palynology, 285, 104-356. [38] Akkemik, Ü., Mantzouka, D. ve Kıran Yıldırım, D., 2020, The first report of Lesbosoxylon Süss&Velitzelos from the early–middle Miocene of eastern Anatolia. Geodiversitas, 42, 427-441. [39] Akkemik, Ü., Arslan, M., Poole, I., Tosun, S., Köse, N., Karlıoğlu Kılıç, N. ve Aydın, A., 2016, Silicified woods from two previously undescribed early Miocene forest sites near Seben, northwest Turkey. Review of Palaeo- botany and Palynology, 235, 31-50. [40] Akkemik, Ü., Atıcı, G., Poole, I. ve Çobankaya, M., 2018, Three new silicified woods from a newly disco- vered earliest Miocene forest site in the Haymana Basin (Ankara, Turkey). Review of Palaeobotany and Palyno- logy, 254, 49-64. [41] https://www.mindat.org/min-8018.html

 • [19] Mustoe, G.E., 2015, Late Tertiary Petrified Wood from Nevada, USA: Evidence of Multiple Silicification Pat- hways. Geosciences, 5, 286-309. [20] Bardet, M. ve Pournou, A., 2017, NMR Studies of Fos- silized Wood, Annual Reports on NMR Spectroscopy. In: Graham, W. (ed.), Chapter 2, Elsevier, United King- dom,1-203. [21] Nowak, J., Florek, M., Kwiatek, W., Lekki, J., Cheval- lier, P., Zieba, E., Mestres, N.,Dutkiewicz, E.M. ve Kuc- zumow, A., 2005, Composite structure of wood cells in petrified wood. Mater. Sci. Eng. C Biomim. Supramol. Syst., C25, 119-130. [22] Schopf, J. M., 1975, Modes of fosil preservation. Rev. Palaeobot. Palynol. 20, 27-53. [23] Blackwell, W.H. ve Marak, J.H., 1989, The scientific investigation of fosil wood. Miss. Geol. 10, 1-11. [24] Spicer, R.A., 1991, Plant taphonomic processes. in: D.E.G.B. Peter, A. Allison (ed.), Taphonomy: Releasing the Data Locked in the Fossil Record, Plenum Press, New York, NY, 71-113. [25] Üner, B., 2022, Trakya ve Batı Anadolu Bölgeleri Silis- leşmiş Ağaçlarının Jeolojik, Jeokimyasal ve Gemolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 223 s. [26] Çevik Üner, B., Yılmaz Şahin, S. ve Akkemik, Ü., 2022b, Batı Anadolu’da Silislemiş Ağaç Türlerinin Bazı Mineralojik ve Gemolojik Özellikleri. Türkiye Jeoloji Bült., 65, 217-232. [27] Sen, J., 1963, Fine structure in degraded, ancient and buried wood, and in other fossilized plant derivatives. II, Bot. Rev., 29, 230–242. [28] Mustoe, G.E., 2008, Mineralogy and Geochemistry of Late Eocene Silicified Wood from Florissant Fossil Beds National Monument. The Geological Society of America Special Paper, Colorado, 127-140. [29] Mustoe, G.E. ve Viney, M., 2017, Mineralogy of Pa- leocene Petrified Wood from Cherokee Ranch Fossil Forest, Central Colorado, USA. Geosciences, 7, 1-22. [30] Mustoe, G.E, 2018, Non-Mineralized Fossil Wood. Geosciences, 8, 223. [31] Dietrich, D., Lampke, T. ve Röβler, R., 2013, A mic- rostructure study on silicified wood from the Permian Petrified Forest of Chemitz. Palβontologische Zeitschift, 87, 814-834. [32] Ash, R.S. 1998. Petrified Forest, The story behind the scenery. Tenth Printing, Petrified Forest Museum Association, Las Vegas. [33] Schweingruber, F. H., Börner, A. ve Schulze, E. D., 2006, Atlas of Woody plant stems. Evolution, Structure, and Environmental Modification. Springer-Verlag, Ber- lin. [34] Falcon-Lang, H.J., 2005, Intra-tree variability in wood anatomy and its implications for fosil wood systematics and palaeoclimatic studies. Palaeontology, 48, 171- 183. [35] Parham, R.A. ve Gray, R.L., 1984, Formation and Structure of Wood, The Chemistry of Solid Wood. Ad- vances in Chemistry, 207, 3-56. [36] Akkemik, Ü., Kandemir, R., Philippe, M., Güngör, Y. ve Köroğlu, F., 2022, Palaeobiogeographical implications of the first fossil wood flora from the Jurassic of Turkey. Acta Palaeontologica Polonica, 67, 745-766. [37] Akkemik, Ü., Mantzouka, D., Tunç, U. ve Koçbulut, F., 2021, The first paleoxylotomical evidence from the Mid-Eocene Climate Optimum from Turkey. Review of Paleobotany and Palynology, 285, 104-356. [38] Akkemik, Ü., Mantzouka, D. ve Kıran Yıldırım, D., 2020, The first report of Lesbosoxylon Süss&Velitzelos from the early–middle Miocene of eastern Anatolia. Geodiversitas, 42, 427-441. [39] Akkemik, Ü., Arslan, M., Poole, I., Tosun, S., Köse, N., Karlıoğlu Kılıç, N. ve Aydın, A., 2016, Silicified woods from two previously undescribed early Miocene forest sites near Seben, northwest Turkey. Review of Palaeo- botany and Palynology, 235, 31-50. [40] Akkemik, Ü., Atıcı, G., Poole, I. ve Çobankaya, M., 2018, Three new silicified woods from a newly disco- vered earliest Miocene forest site in the Haymana Basin (Ankara, Turkey). Review of Palaeobotany and Palyno- logy, 254, 49-64. [41] https://www.mindat.org/min-8018.html

 • [20] Bardet, M. ve Pournou, A., 2017, NMR Studies of Fos- silized Wood, Annual Reports on NMR Spectroscopy. In: Graham, W. (ed.), Chapter 2, Elsevier, United King- dom,1-203. [21] Nowak, J., Florek, M., Kwiatek, W., Lekki, J., Cheval- lier, P., Zieba, E., Mestres, N.,Dutkiewicz, E.M. ve Kuc- zumow, A., 2005, Composite structure of wood cells in petrified wood. Mater. Sci. Eng. C Biomim. Supramol. Syst., C25, 119-130. [22] Schopf, J. M., 1975, Modes of fosil preservation. Rev. Palaeobot. Palynol. 20, 27-53. [23] Blackwell, W.H. ve Marak, J.H., 1989, The scientific investigation of fosil wood. Miss. Geol. 10, 1-11. [24] Spicer, R.A., 1991, Plant taphonomic processes. in: D.E.G.B. Peter, A. Allison (ed.), Taphonomy: Releasing the Data Locked in the Fossil Record, Plenum Press, New York, NY, 71-113. [25] Üner, B., 2022, Trakya ve Batı Anadolu Bölgeleri Silis- leşmiş Ağaçlarının Jeolojik, Jeokimyasal ve Gemolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 223 s. [26] Çevik Üner, B., Yılmaz Şahin, S. ve Akkemik, Ü., 2022b, Batı Anadolu’da Silislemiş Ağaç Türlerinin Bazı Mineralojik ve Gemolojik Özellikleri. Türkiye Jeoloji Bült., 65, 217-232. [27] Sen, J., 1963, Fine structure in degraded, ancient and buried wood, and in other fossilized plant derivatives. II, Bot. Rev., 29, 230–242. [28] Mustoe, G.E., 2008, Mineralogy and Geochemistry of Late Eocene Silicified Wood from Florissant Fossil Beds National Monument. The Geological Society of America Special Paper, Colorado, 127-140. [29] Mustoe, G.E. ve Viney, M., 2017, Mineralogy of Pa- leocene Petrified Wood from Cherokee Ranch Fossil Forest, Central Colorado, USA. Geosciences, 7, 1-22. [30] Mustoe, G.E, 2018, Non-Mineralized Fossil Wood. Geosciences, 8, 223. [31] Dietrich, D., Lampke, T. ve Röβler, R., 2013, A mic- rostructure study on silicified wood from the Permian Petrified Forest of Chemitz. Palβontologische Zeitschift, 87, 814-834. [32] Ash, R.S. 1998. Petrified Forest, The story behind the scenery. Tenth Printing, Petrified Forest Museum Association, Las Vegas. [33] Schweingruber, F. H., Börner, A. ve Schulze, E. D., 2006, Atlas of Woody plant stems. Evolution, Structure, and Environmental Modification. Springer-Verlag, Ber- lin. [34] Falcon-Lang, H.J., 2005, Intra-tree variability in wood anatomy and its implications for fosil wood systematics and palaeoclimatic studies. Palaeontology, 48, 171- 183. [35] Parham, R.A. ve Gray, R.L., 1984, Formation and Structure of Wood, The Chemistry of Solid Wood. Ad- vances in Chemistry, 207, 3-56. [36] Akkemik, Ü., Kandemir, R., Philippe, M., Güngör, Y. ve Köroğlu, F., 2022, Palaeobiogeographical implications of the first fossil wood flora from the Jurassic of Turkey. Acta Palaeontologica Polonica, 67, 745-766. [37] Akkemik, Ü., Mantzouka, D., Tunç, U. ve Koçbulut, F., 2021, The first paleoxylotomical evidence from the Mid-Eocene Climate Optimum from Turkey. Review of Paleobotany and Palynology, 285, 104-356. [38] Akkemik, Ü., Mantzouka, D. ve Kıran Yıldırım, D., 2020, The first report of Lesbosoxylon Süss&Velitzelos from the early–middle Miocene of eastern Anatolia. Geodiversitas, 42, 427-441. [39] Akkemik, Ü., Arslan, M., Poole, I., Tosun, S., Köse, N., Karlıoğlu Kılıç, N. ve Aydın, A., 2016, Silicified woods from two previously undescribed early Miocene forest sites near Seben, northwest Turkey. Review of Palaeo- botany and Palynology, 235, 31-50. [40] Akkemik, Ü., Atıcı, G., Poole, I. ve Çobankaya, M., 2018, Three new silicified woods from a newly disco- vered earliest Miocene forest site in the Haymana Basin (Ankara, Turkey). Review of Palaeobotany and Palyno- logy, 254, 49-64. [41] https://www.mindat.org/min-8018.html

 • [21] Nowak, J., Florek, M., Kwiatek, W., Lekki, J., Cheval- lier, P., Zieba, E., Mestres, N.,Dutkiewicz, E.M. ve Kuc- zumow, A., 2005, Composite structure of wood cells in petrified wood. Mater. Sci. Eng. C Biomim. Supramol. Syst., C25, 119-130.

 • [22] Schopf, J. M., 1975, Modes of fosil preservation. Rev. Palaeobot. Palynol. 20, 27-53.

 • [23] Blackwell, W.H. ve Marak, J.H., 1989, The scientific investigation of fosil wood. Miss. Geol. 10, 1-11.

 • [24] Spicer, R.A., 1991, Plant taphonomic processes. in: D.E.G.B. Peter, A. Allison (ed.), Taphonomy: Releasing the Data Locked in the Fossil Record, Plenum Press, New York, NY, 71-113.

 • [25] Üner, B., 2022, Trakya ve Batı Anadolu Bölgeleri Silis- leşmiş Ağaçlarının Jeolojik, Jeokimyasal ve Gemolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 223 s.

 • [26] Çevik Üner, B., Yılmaz Şahin, S. ve Akkemik, Ü., 2022b, Batı Anadolu’da Silislemiş Ağaç Türlerinin Bazı Mineralojik ve Gemolojik Özellikleri. Türkiye Jeoloji Bült., 65, 217-232.

 • [27] Sen, J., 1963, Fine structure in degraded, ancient and buried wood, and in other fossilized plant derivatives. II, Bot. Rev., 29, 230–242.

 • [28] Mustoe, G.E., 2008, Mineralogy and Geochemistry of Late Eocene Silicified Wood from Florissant Fossil Beds National Monument. The Geological Society of America Special Paper, Colorado, 127-140.

 • [29] Mustoe, G.E. ve Viney, M., 2017, Mineralogy of Pa- leocene Petrified Wood from Cherokee Ranch Fossil Forest, Central Colorado, USA. Geosciences, 7, 1-22.

 • [30] Mustoe, G.E, 2018, Non-Mineralized Fossil Wood. Geosciences, 8, 223.

 • [31] Dietrich, D., Lampke, T. ve Röβler, R., 2013, A mic- rostructure study on silicified wood from the Permian Petrified Forest of Chemitz. Palβontologische Zeitschift, 87, 814-834.

 • [32] Ash, R.S. 1998. Petrified Forest, The story behind the scenery. Tenth Printing, Petrified Forest Museum Association, Las Vegas.

 • [33] Schweingruber, F. H., Börner, A. ve Schulze, E. D., 2006, Atlas of Woody plant stems. Evolution, Structure, and Environmental Modification. Springer-Verlag, Ber- lin.

 • [34] Falcon-Lang, H.J., 2005, Intra-tree variability in wood anatomy and its implications for fosil wood systematics and palaeoclimatic studies. Palaeontology, 48, 171- 183.

 • [35] Parham, R.A. ve Gray, R.L., 1984, Formation and Structure of Wood, The Chemistry of Solid Wood. Ad- vances in Chemistry, 207, 3-56.

 • [36] Akkemik, Ü., Kandemir, R., Philippe, M., Güngör, Y. ve Köroğlu, F., 2022, Palaeobiogeographical implications of the first fossil wood flora from the Jurassic of Turkey. Acta Palaeontologica Polonica, 67, 745-766.

 • [37] Akkemik, Ü., Mantzouka, D., Tunç, U. ve Koçbulut, F., 2021, The first paleoxylotomical evidence from the Mid-Eocene Climate Optimum from Turkey. Review of Paleobotany and Palynology, 285, 104-356.

 • [38] Akkemik, Ü., Mantzouka, D. ve Kıran Yıldırım, D., 2020, The first report of Lesbosoxylon Süss&Velitzelos from the early–middle Miocene of eastern Anatolia. Geodiversitas, 42, 427-441.

 • [39] Akkemik, Ü., Arslan, M., Poole, I., Tosun, S., Köse, N., Karlıoğlu Kılıç, N. ve Aydın, A., 2016, Silicified woods from two previously undescribed early Miocene forest sites near Seben, northwest Turkey. Review of Palaeo- botany and Palynology, 235, 31-50. [40] Akkemik, Ü., Atıcı, G., Poole, I. ve Çobankaya, M., 2018, Three new silicified woods from a newly disco- vered earliest Miocene forest site in the Haymana Basin (Ankara, Turkey). Review of Palaeobotany and Palyno- logy, 254, 49-64. [41] https://www.mindat.org/min-8018.html

 • [40] Akkemik, Ü., Atıcı, G., Poole, I. ve Çobankaya, M., 2018, Three new silicified woods from a newly disco- vered earliest Miocene forest site in the Haymana Basin (Ankara, Turkey). Review of Palaeobotany and Palyno- logy, 254, 49-64.

 • [41] https://www.mindat.org/min-8018.html

 • Ege Denizi`nde Bir Denizaltı Volkanı mı Doğuyor?
  Halil Gürsoy Akin Kürçer Hilal Domaç Yalçin
  PDF Olarak Görüntüle

  Bir süreden beri (Nisan 2020-Ekim 2022 arası) Datça Yarımadası açıklarında Ege Denizi içindeki bir volkanik ada olan Nisiros`un hemen güneyinde 1700 km2`lik alanda Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) kayıtlarına girmiş sayıları 7000`e yakın yoğun bir mikro deprem fırtınası gerçekleşmiştir. Acaba bu mikro depremler bölgede deniz tabanındaki yeni ya da mevcut bir volkanın yeniden faaliyetinin habercisi bir volkanik- tektonik kökenli deprem kümelenmesi mi?

  Volkanlarla ilgili depremlerin birçoğu hissedilemeyecek ölçekte çok küçüktür ve genellikle yüzeyden itibaren yerkabuğunun sığ derinliğinde (yaklaşık 10 km`lik kısmında) yüzlerce hatta binlercesi bir kümelenme oluşturur. Çoğu kümelenmeler genellikle volkanik patlamalara yol açmaz, bununla birlikte çoğu patlamadan önce de o bölgede bir kümelenme gözlenir. Ancak 1700 km2`lik bu alanda dairesel kümelenme gösteren 7000`e yakın mikro deprem verisi dışında, volkanik faaliyeti gösterir kayıt altına alınmış başka bir veri olmaması, bölgenin volkanik etkinlik potansiyeli olmadığı anlamına da gelmemektedir. Özellikle volkan sismolojisi ile ilgilenen araştırmacılarca bölgede kaydedilmiş sismik verilerin dalga türleri, alansal, derinlik vb özelliklerinin bu bakış açısıyla incelenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir

 • Denizaltı Volkanı

 • Volkanizma

 • Depremler

 • [1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Akdeniz

 • [2] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mediterranean_Se-a_16.61811E_38.99124N.jpg

 • [3] Philipson, A., 1910-1915, Reisen und For- schungen im Westlichen Kleinasien. Peterm. Mittl. Eg. Hefte: 167, 172, 177, 180, 183, Gotha, 1910-1915

 • [4]https://tr.wikipedia.org/wiki/Ege_Denizi#Kay- nak%C3%A7a

 • [5]https://web.archive.org/web/20080530061852/http://www.dzkk.tsk. mil.tr/turkce/BunlariBiliyormuydunuz/EgeDe- nizininOrjinalAdi.asp

 • [6] Zobin, V.M., M. Gonzalez Amezcua, G.A. Reyes-Davila, T. Dominguez, J.C. Cerda Cha- con and J.M. Chavez Alvarez, 2002, The 284 References comparative characteristics of the 1997-1998 seismic swarms preceding the Mavi Gezegen Yıl 2022 Sayı 30 39 November 1998 eruption of Volcan de Coli- ma, Mexico, J. Volcanol. Geotherm. Res. 117, 47-60.4

 • [7]https://www.usgs.gov/programs/VHP/mo- nitoring-volcano-seismicity-provides-insi- ght-volcanic-structure

 • [8] Zhang, H, Glasgow, M., Schmandt, B., The- len, W.A., Moran, S.C. Thomas, A.M. 2022, Revisiting the depth distribution of seismicity before and after the 2004–2008 eruption of Mount St. Helens, Journal of Volcanology and Geothermal Research Volume 430, 107629

 • [9] https://tr.wikipedia.org/wiki/St._Helens_Ya- narda%C4%9F%C4%B1

 • [10] Hollenstein, Ch., Müller, M.D., Geiger, A. Kahle, H.-G. 2008, Crustal motion and de- formation in Greece from a decade of GPS measurements, 1993–2003, Tectonophysics, 449, I., 1–4, 17-40

 • [11] Reilinger, R., McClusky, aS., Paradissis D, Ergintav S, Vernant P., 2010, Geodetic const- raints on the tectonic evolution of the Aegean region and strain accumulation along the Hel- lenic subduction zone, Tectonophysics, V 488, I 1–4, 22-30

 • [12] Nomikou, P. Papanikolaou, D., 2010, The morphotectonic structure of Kos-Nisyros-Tilos volcanic area based on onshore and offsho- re data, Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki Proceedin- gs of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece Special volume 99, 557-564

 • [13] https://santorinivolcano.gr/el/

 • [14] https://www.volcanodiscovery.com/de/san- torini/1950-eruption.html

 • [15] Konstantinou, K.I. 2020, Magma chamber evolution during the 1650 AD Kolumbo erup- tion provides clues about past and future vol- canic activity.Sci Rep 10, 15423

 • [16] Nomikou, P.; Krassakis, P.; Kazana, S.; Pa- panikolaou, D.; Koukouzas, N. 2021, The Volcanic Relief within the Kos-Nisyros-Tilos Tectonic Graben at the Eastern Edge of the Aegean Volcanic Arc, Greece and Geohazard Implications. Geosciences, 11, 231.

 • [17] http://www.antiktarih.com/2019/05/02/ minos-uygarligi-avrupanin-ilk-medeniyeti/

 • [18] Şahoğlu, V., Sterba, J.H., Katz, T., Çayır, Ü., Gündoğan, Ü., Tyuleneva, N., Tuğcu, İ., Bich- ler,M., Erkanal,H., Goodman-TchernovB.N., 2021, Volcanic Ash, Victims, and Tsunami Debris from the Late Bronze Age Thera Erup- tion discovered at Çeşme-Bağlararası (Tur- key), PNAS (Proceedings National Academy of Sciences of the United States of America), 119, 1-8

 • [19]Kürçer, A., Gürsoy, H. Avcu, İ., 2022, Muğ- la Fayı, Yatağan Fayı, Milas Fayı ve Gökova Fayı zonunun aktif tektonik ve paleosismolojik özellikleri, MTA Rap. No: 14022

 • [20]Ercan, T., Günay, E., Baş, H., Can, B., 1984, Datça Yarımadasındaki Kuvaterner yaşlı vol- kanik kayaların stratigrafisi ve yapısı, MTA Derg., 97-98, 45-46

 • [21] Tur H., Yaltırak C., İremElitez İ, Sarıkavak , KT., 2015, Pliocene–Quaternary tectonic evo- lution of the Gulf of Gökova, southwest Turkey , Tectonophysics, 638, 158-176

 • [22] Vassilakis, E.; Kaviris, G.; Kapetanidis, V.; Papageorgiou, E.; Foumelis, M.; Konsolaki, A.; Petrakis, S.; Evangelidis, C.P.; Alexopoulos, J.; Karastathis, V., Voulgaris, N., Tselentis G.A. 2022, The 27 September 2021 Earthquake in Central Crete (Greece)—Detailed Analysis of the Earthquake Sequence and Indications for Contemporary Arc-Parallel Extension to the Hellenic Arc. Appl. Sci. 12, 2815.

 • [23]https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/vol- kan-patlamasi-sonucunda-yeni-bir-ada-olus- tu [24] https://www.science.org/doi/abs/10.1126/ science.abo4076 [25]https://www.hurriyet.com.tr/gundem/mar- mariste-deniz-altinda-yanardag-22195111

 • [24] https://www.science.org/doi/abs/10.1126/ science.abo4076

 • [25]https://www.hurriyet.com.tr/gundem/mar- mariste-deniz-altinda-yanardag-22195111

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle